fbpx
16 november, 2018 | mentell | Arbetsmiljö, Chefskap, Ledarskap, Trygghet

Vi måste få ett arbetsliv fritt från hot och våld!

När Fackförbundet ST nyligen sammanställde medlemsenkäten om arbetsmiljö svarade en tredjedel att det förekom hot och våld på arbetsplatsen. Vidare svarade 16 procent att de själva blivit utsatta för hot och våld i sitt arbete.

Detta är en ökning med tre procentenheter från föregående enkät som ST gjorde 2016. Vi kan också se att utsattheten för hot och våld har kontinuerligt ökat sedan 2010. När vi jämför talen mellan 2010 och 2016 har det skett en ökning med 6 procentenheter. En fråga som vän av ordning kan ställa sig är vad ökningen beror på?

Vår undersökning visar också att ju oftare en anställd har medborgarkontakter desto sämre upplever den sin arbetsmiljö. Av de med dagliga medborgarkontakter upplever nästan 80 procent fler än de som sällan eller aldrig har medborgarkontakter sin fysiska arbetsmiljö som dålig eller mycket dålig. Motsvarande siffra för den psykosociala arbetsmiljön är 47 procent. Även här går det att ställa sig frågan vad det beror på? Vad är det som gör att de med många mellanmänskliga kontakter upplever sin arbetsmiljö så mycket sämre?

Förekomsten av hot och våld på arbetsplatsen är mycket allvarligt och ett stort bekymmer. Ytterst kan det leda till försämrad service till medborgarna genom att både likabehandlingsprincipen och rättssäkerheten blir äventyrade. Bristerna i arbetsmiljön försämrar förutsättningarna för anställda i staten att göra ett bra jobb och det försvårar för arbetsgivarna att behålla och rekrytera ny personal. I förlängningen får detta allvarliga konsekvenser för hela samhället. Här måste envar ställa sig frågan vad är det för samhälle vi egentligen vill ha nu och i framtiden?

Frågorna får för närvarande vara obesvarade men jag kan inte låta bli att fundera på vad det är som har förändrats i samhället? Vad är det som gör att hot och våld ökar på arbetsplatserna? Är det vårt förhållningssätt till varandra som förändrats? Jag tänker just på den där ”mellanmänskliga kontakten”. Jag tror att vi måste var och en av oss fundera på hur vi förhåller oss till varandra och hur det påverkar oss. Inte minst hur vi förhåller oss till varandra på sociala media.

Enligt arbetsmiljölagen och den senast tillkomna föreskriften om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö (ASF 2015:4) har arbetsgivaren ett långtgående ansvar för att säkerställa att arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala, är god. Det ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete där riskbedömning, åtgärder och uppföljning ska ske. Arbetsgivaren ska dessutom se till att chefer och arbetsledare har kunskap om hur det går att förebygga och hantera både ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling med mera. Listan kan göras lång på arbetsgivarens ansvar för att säkerställa god arbetsmiljö. Vi på ST tycker det är både rätt och riktigt och vi driver aktivt frågan om att alla ska ha rätt till en schysst arbetsmiljö. Vi kräver dessutom noll tolerans mot hot och våld. Däremot kan arbetsgivaren på ett generellt plan inte ta ansvar för hur vi människor i allmänhet förhåller oss till varandra. Ansvaret för det måste vila på individen själv och samhället i stort med skola och familj som grundläggande stomme. Det är dags för ett upprop för ”bättre vett och etikett i det allmänna samtalet”!

Detta vill ST:

  • Att arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete
  • Att öka samverkan mellan arbetsgivare och fack för att minska hot och våld
  • Att öka utbildningen kring åtgärder och bemötande i hot och våldssituationer
  • Att Politiker ska ta hänsyn till risken för hot och våld i sina instruktioner till verksamheterna. Risken för hot och våld ska även påverka resursfördelningen
  • Att utbilda förtroendevalda i hot- och våldsfrågor
  • Att regelbundet undersöka hot och våld på medlemmars arbetsplatser.

 

Mer från samma skribent