fbpx
TCOs vägledning
14 oktober, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Varsågod nu är den här – vägen till en god arbetsmiljö!

Varsågod! Nu kan du ladda ner (klicka på ”ladda ner” så kommer du direkt till länken och materialet på st.org) och använda vägledningen till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) . ST och andra TCO-förbund har varit väldigt drivande för att ta fram föreskrifterna. Vi har länge sett att det finns ett behov av att lyfta fram den psykosociala arbetsmiljön och jobba med förbättringar. STs medlemmar tycker till exempel att frågor som har med arbetsbelastning, stress och press är mycket viktiga för deras arbetsmiljö. Föreskrifterna ger rättsliga förutsättningar för att ställa krav i syfte att förebygga stress, skadliga arbetstider och kränkningar. Vägledningen, som presenteras idag fredag den 14 oktober på Skyddsombudens särskilda högtidsdag, förklarar och ger råd om hur föreskrifterna kan användas. Vi hoppas att vägledningen bidrar till att lyfta fram aktuella arbetsmiljöfrågor som arbetsbelastning, det gränslösa arbetslivet och respekten för olikheter. Vi hoppas också att den kommer att göra det lättare för dig som är arbetsmiljö– och skyddsombud eller som har ett annat fackligt förtroendeuppdrag att kunna medverka till en bättre arbetsmiljö. Använd gärna vägledningen vid utbildning, arbetsplatsträffar eller på fikamöten. Kom ihåg att en god arbetsmiljö gynnar både medarbetare, chefer och samhället i stort. Dina insatser gör stor skillnad!

Så här använder du vägledningen:

  • Vägledningen är framtagen av TCOs förbundsnätverk för arbetsmiljöfrågor. I nätverket ingår handläggare/utredare/experter från medlemsförbunden och från förhandlingsorganisationerna PTK och OFR. Syftet är att visa hur Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) kan användas för att lyfta arbetsmiljöfrågor som skyddsombud/arbetsmiljöombud/andra fackligt förtroendevalda möter i sin vardag.
  • De nya föreskrifterna (AFS 2015:4) är utfärdade med stöd av Arbetsmiljölagen och är bindande.
  • Arbetsmiljöverket har dessutom gett tolkningshjälp i form av allmänna råd och en vägledning. Det är rekommendationer som anger hur man kan eller bör handla i ett visst hänseende och kan vara till hjälp i det praktiska arbetet med föreskrifterna.
  • Grundtanken med denna vägledning är att paragraferna ska ses som en helhet och läsas var för sig.
  • Det är när de läses tillsammans, och framför allt tillsammans med föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), SAM, som de nya kraven blir mer klara och lättare att förstå.
  • Det är också viktigt att komma ihåg att denna vägledning är ett komplement till Arbetsmiljöverkets egna kommentarer till föreskrifterna, som helst bör läsas parallellt med vägledningen.
  • För att hitta lättare i vägledningen kommenterar vi paragraf för paragraf. Det gör det också lättare att återkomma till de paragrafer och avsnitt som är relevanta för dig som använder vägledningen.

 

För dig som vill veta mer:

Partsrådet: Partsrådet är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O samt Saco-S och Seko.

www.partsradet.se/arbetsomraden/arbetsmiljo/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/

 

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent