fbpx
14 februari, 2019 | Maria Olwæus | Arbetsrätt

Var finns den sociala aspekten i debatten om att förändra LAS?

De mest grundläggande skälen till nuvarande reglering i Lagen om anställningsskydd (LAS) tycks helt ha försvunnit i den senaste tidens debatt om lagens vara eller icke vara! Tekniken kring turordning överskuggar människovärdet och den sociala aspekten.

Inom avtalsrätten finns en gyllene regel som ibland refereras till ”pacta sunt servanda-principen” (latin, red anmärkning) det vill säga – att  avtal skall hållas! Avtalsrätten bygger på principen om att två parter ingår en överenskommelse om ömsesidiga prestationer – typiskt sett att en part ska leverera något mot att den andra ska betala ett visst belopp för denna prestation. Under avtalsperioden kan ingen av avtalsparterna häva det ingångna avtalet med mindre än att den andra parten grovt brustit i någon del av avtalsförhållandet. Inte sällan blir det frågan om att den ena parten får betala någon form av kompensation till den andra parten om det visar sig finnas någon brist i någon del av det ömsesidiga prestationskravet eller förhållandet. Detta för att ge vardera sida av avtalsförhållandet en förutsebarhet.

Anställningsförhållandet och alltså anställningsavtalet styrs i grunden av samma grundläggande princip som återfinns i avtalsrätten d.v.s. att avtalet ska hållas och för att kunna häva det måste det föreligga en allvarlig brist. Anställningsavtalet är dock speciellt så till vida att arbetstagarens position anses vara särskilt skyddsvärd eftersom arbetstagaren dels står i en beroendeställning till arbetsgivaren, dels för att det sociala aspekten väger väldigt tungt till arbetstagarens förmån. Dessa två väsentliga aspekter är grundläggande i nuvarande reglering i LAS. Fram tills nu i vart fall. För i den aktuella debatten är det i stort sett ingen som har tagit upp och argumenterat för just detta. Utan allt har antingen kretsat kring tekniken i turordningsreglerna och hur den ska omregleras eller hur omställningsmöjligheterna för den anställde kan stärkas. Nuvarande turordningsregler orsakar så klart en viss tröghet vid till exempel nedskärningar  men det är liksom poängen. Anställningen är skyddsvärd och det framgår tydligt i motiven till lagstiftningen!

Det som jag tycker är så märkligt är att det nu anses helt i sin ordning att bortse från den sociala aspekten och att det är arbetstagaren som är den svagare parten i avtalsförhållandet. Som i ett slag tycks arbetstagaren bara vara en produktionsenhet som enkelt ska kunna bytas ut för arbetsgivaren. Nu basuneras krav på arbetstagarens skyldighet att hålla sig kompetent och à jour med sin tid för att vara anställningsbar. Arbetstagarens prestationsförmåga och kompetensnivå är det fundamentala för rätten att få vara kvar i anställningen. Men, att arbetsgivaren har ett ansvar för att säkerställa och tillhandahålla kompetensutveckling för att arbetstagaren ska ligga på den efterfrågade kompetensnivån, talas det öronbedövande tyst om.

Dagens debatt om arbetsgivarens rätt att enklare få frigöra sig från oönskade anställningsavtal har glidit långt bort från det som en gång var en del av skälen till varför det behövdes en lagreglering kring anställningar, det vill säga ett anställningsskydd för arbetstagaren. Ett välbehövligt skydd för att ge löntagare en stabilitet och förutsebarhet i sitt anställningsförhållande.

 

Maria Olwæus

Jag är utredare som arbetarar på Fackförbundet ST. Här har jag varit...

Mer från samma skribent

2019-10-22 | Maria Olwæus | Nyheter

Konkurrensen om välutbildad arbetskraft är hög i Sverige idag. Av allt att döma kommer efterfrågan på högutbildade och kvalificerade arbetstagare fortsatt att öka. För Sveriges vidkommande i en globaliserad och hårt konkurrensutsatt värld är detta lite...

2019-06-20 | Maria Olwæus | Arbetsmarknad

Britta Lejon, Fackförbundet STs ordförande, besöker just nu flera kommunledningar i Sverige för att diskutera hur pågående reformarbete med AF kommer att påverka kommunerna. Myndigheten har aviserat nedläggning av 132 kontor runtom i Sverige bland annat...

2019-05-24 | Maria Olwæus | EU

Vill du ha ett hållbart arbetsliv där alla har plats och utrymme att utföra ett gott arbete och kunna utvecklas i det? Tycker du också att alla som arbetar ska kunna göra det men inte på bekostnad av psykisk och fysisk ohälsa. Är det viktigt att ett...