fbpx
9 november, 2020 | Martina Saar | Arbetsmiljö

Vad händer med arbetsmiljön i spåren av en pandemi?

Distansarbete, distansarbete och distansarbete. Det är mycket fokus på alla som sitter hemma och arbetar sen rekommendationen från Folkhälsomyndigheten kom i mars 2020.

Jobbar hemifrån gör även många av Fackförbundets STs medlemmar, närmare bestämt två tredjedelar, vilket framgår i vår rapport Jobba hemifrån – är distansarbete är för att stanna? I diskussionen om distansarbete finns två viktiga komponenter. Nämligen en god arbetsmiljö som gör att våra kroppar håller över tid och att vi kan utöva vårt arbete på ett tillfredsställande sätt.

När så många som två tredjedelar av vår medlemskår arbetar hemifrån behöver vi lyfta upp arbetsmiljöfrågan på (köks)bordet.

Ett partsgemensamt arbetsmiljöarbete

De flesta vet att arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och i detta ingår även hemarbetsmiljön. Det står i arbetsmiljölagen. De många inte vet är att den enskilda medarbetaren har ett större ansvar att rapportera till arbetsgivaren om sin arbetsmiljö vid distansarbete. Det är medarbetaren själv som behöver flagga för potentiella problem, enligt Arbetsmiljöverket. För att garantera att våra medlemmar får en så god arbetsmiljö som möjligt, även vid hemarbete, behöver skyddsombud, arbetsgivare och fack arbeta gemensamt. Vi behöver partsgemensamt utforma bra rutiner för att arbetsmiljöarbetet även ska inkludera hemarbetssituationen.

Det är inte självklart att behoven av arbetsmiljön ser likadana ut i hemarbetsmiljön. Det behövs en öppenhet för att hemarbetsmiljön kan ställa nya krav på vad som skapar en god hemarbetsmiljö. Det gäller både det fysiska såväl som det psykosociala. I vår rapport om distansarbete lyftes avsaknaden av kollegor som den största nackdelen med att arbeta hemifrån. Det är naturligtvis också en viktig del i arbetsmiljön. Det får vi inte förringa när vi ska organisera arbetet på sikt. Det behövs kreativitet och nyfikenhet för att testa olika strategier för att motverka ensamhet. Sen kanske inte svaret är att alla ska arbeta heltid på distans, men att möjligheten till distansarbete ska finnas kvar. Det finns för många fördelar som många uppskattar, både arbetsmiljömässiga och organisatoriska.

Mer effektiva och mindre stressade

En intressant upptäckt i våra resultat är att många upplever att de är mer effektiva och känner sig mindre stressade när de arbetar hemifrån. Resultaten kan också sättas i relation till tidigare arbetsmiljöundersökningar. Stress har blivit ett allt större problem för våra medlemmar de senaste åren. I Fackförbundets STs rapport Temperaturmätaren 2018 angav nästan hälften av de svarande att de upplevde stress på grund av arbetet. Med det i åtanke blir resultaten i vår senaste undersökning ännu mer intressanta. Det verkar onekligen som att den förändrade arbetssituationen med distansarbete har medfört att många upplever mindre stress än tidigare.

Diagrammet är hämtat ur Fackförbundet STs rapporten ”Jobba hemifrån – är distansarbete är för att stanna?”

 

Antagligen beror det på de många fördelar som många upplever med distansarbete, att de kan arbeta mer fokuserat och drabbas av färre avbrott. Att många upplever att de har mer tid över till privatliv, lägger mindre tid på att pendla och har bättre balans mellan arbete och fritid har säkerligen en betydande roll.

Det finns många fördelar med distansarbete. Dock behövs en vidareutveckling för hur vi organiserar arbetet. Vi behöver dra lärdom från erfarenheterna vi tvingats till under pandemiåret 2020. Vad har fungerat bra och dåligt. Att många upplever stora fördelar med distansarbete och känner sig mindre stressade är viktigt att ta med sig när vi tar diskussionen om framtidens arbetsliv vidare, i avtalsrörelsen och i det löpande fackliga arbetet på lokal- och på centralnivå.

Det behövs en samsyn i staten hur arbetsmiljöfrågorna ska hanteras när fler arbetar på distans. Nya arbetssätt behövs. Nya sätt att organisera arbetet skulle kunna skapa bättre förutsättningar för att få bättre struktur samt minska känslan av stress och oro. I Temperaturmätaren 2018 pekar Fackförbundet ST på att arbetets utformning är en orsak till medlemmarnas ökade stress och arbetsbelastning de senaste åren. Staten behöver en organisatorisk översyn, och den behöver inkludera den nya situationen med hemarbete. Allt för att skapa bästa förutsättningar för de som arbetar på uppdrag av staten. Oavsett var arbetet utförs.

Mer från samma skribent

2021-05-07 | Martina Saar | Jämställdhet

Vi vet att kvinnor drabbas av ojämställda livsinkomster vilket beror på en rad olika faktorer under livet, som till exempel deltidsarbete, könssegregerad arbetsmarknad, fördelningen av det obetalda hemarbetet med mera. Vi vet också att det förekommer...

2021-04-12 | Martina Saar | Arbetsmiljö

I höstats publicerade min kollega Björn Hallberg och jag, rapporten Jobba hemifrån – är hemarbete här för att stanna?. Det arbetet satte vi igång med för nästan ett år sen. Inte trodde vi då att vi ett år senare fortfarande skulle jobba hemifrån...

2021-03-03 | Martina Saar | Diskriminering, Jämställdhet, Likabehandling

Vi vet att det finns en värdediskriminering av kvinnors arbete och att kvinnodominerade branscher dessutom har sämre arbetsmiljö. Vi vet också att kvinnor i snitt lägger nästan dubbelt så mycket tid på det obetalda hushållsarbetet än män, har större...