fbpx
Temperaturmätaren 2016
26 september, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsrätt

Temperaturmätare 2016-STs medlemmar berättar om sin arbetsmiljö

”Om arbetsplatsen blir mer anpassad utifrån de anställdas behov så kan det bli hur bra som helst. Bra arbetsmiljö skapar arbetsglädje.”

Så säger en ST-medlem som tillsammans med över 2000 andra medlemmar svarat på vår webbenkät om sin arbetsmiljö. Vår mätning visar att väldigt många som jobbar på statligt uppdrag trivs på jobbet; trevliga arbetskamrater, intressanta arbetsuppgifter och möjligheter att få göra nytta hamnar högt upp på listan. Vi ser också att den fysiska arbetsmiljön går åt rätt håll. Sex av tio medlemmar tycker att den fysiska arbetsmiljön är bra eller väldigt bra. Att det är lätt att få nya hjälpmedel, höj- och sänkbara skrivbord, fräscha lokaler och bra belysning uppskattas mycket. Många tycker också att de får utbildning och kompetensutveckling så att de klarar sina arbetsuppgifter. Sex av tio svarar att de får använda hela sin kompetens i jobbet.

Men som med allt annat finns också här en baksida. Brister i den psykosociala arbetsmiljön där många känner stress och press, är allvarligt och måste åtgärdas. Likaså att 43 procent ofta känner stress och olust i jobbet.

13 procent svarar att de utsatts för hot och våld från klienter och allmänhet (I 2010-års undersökning var det sju procent). Vi tror att det här finns ett mörkertal: ”Vill inte svara på frågan” eller ”jag har svarat så många gånger att jag inte ids längre” är vanliga kommentarer liksom ”det är något man får tåla”. Relativt många (62 procent) stämmer in i påståendet att de kan framföra kritiska uppfattningar internt. Sämre ställt är det när vi frågar om möjligheter att framföra kritiska uppfattningar externt till media (meddelarfrihet). Nästan var tredje stämmer inte in i påståendet och var fjärde är osäkra på om det går. ”Det finns en stämning av att ”det som händer på verket stannar på verket” och att man skulle svika arbetsgivaren om man berättade externt.” Man har en policy om att vara transparant men det mesta får man inte prata om för resten av verksamheten. Ja, jag pratar om utmaningar med mina närmaste.”

Nästan åtta av tio, hela 77 procent, upplever förändringar i sin arbetssituation, mestadels handlar det om att de fått mer att göra eller fler arbetsuppgifter. När vi ställde en liknande fråga år 2010 så svarade nästan hälften att de fått en ökad arbetsmängd/nya arbetsuppgifter under det senaste året. Svaren i årets undersökning pekar tydligt på att stora grupper på vissa arbetsplatser har fått en ökad arbetsbelastning – från många gånger en redan hög nivå. ”Jag har svårt att släppa taget om jobbet när jag har gått hem, ”ibland vaknar jag på natten och undrar om jag gjort rätt”, ”Jag får spänningshuvudvärk eftersom jag sitter i en rörig miljö”.

Läs mer om temperaturmätaren 2016 här: https://st.org/artiklar/var-tredje-anser-att-det-har-blivit-lagre-i-tak-inom-staten

STs förslag för en statsförvaltning i världsklass:

  • ST kräver stärkt meddelarfrihet för medarbetare som påtalar brister och felaktigheter i verksamheten: Allt mer av den statliga verksamheten har bolagiserats. ST anser att de som arbetar på statliga bolag också ska omfattas av meddelarfrihet/meddelarskydd såsom anställda har på statliga myndigheter. Meddelarfrihet finns idag för anställda på kommunala bolag.
  • Permanenta arbetsuppgifter ska utföras av fast anställd personal: Staten är bland de sämsta i klassen när det handlar om att erbjuda fasta anställningar. Mellan 20-25 procent av dem som arbetar på statligt uppdrag är visstidsanställda. ST kräver att regeringen tar bort den särskilda anställningsförordningen (1994:373) som innebär att den statliga arbetsgivaren har väldigt stora möjligheter att visstidsanställa och därmed stapla osäkra anställningar under lång tid.
  • Förtydliga reglerna för myndighetsutövning: Det förekommer att myndighetsutövning hamnar i gråzonen eftersom verksamhet och myndighetsuppgifter läggs ut på entreprenad. Då blir det svårare för medborgarna att hävda sin rätt mot beslut som anses felaktiga. Det råder också osäkerhet kring vilka regler som gäller för dem som är inhyrda på en myndighet. Var går gränsen för myndighetsutövning? Vi anser att rättsläget behöver redas ut.
  • Regeringen bör utföra riskbedömningar innan stora och tuffa regeringsbeslut: Vi ser hur vissa regeringsbeslut starkt påverkar arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de som jobbar på statligt uppdrag. ST anser därför att regeringen ska genomföra riskbedömningar innan den tar beslut som kan få stora konsekvenser för anställda på exempelvis en statlig myndighet.
  • Nollvision mot hot och våld: För att komma tillrätta med hot och våld, vilket bland annat kan få konsekvenser för rättssäkerhet och myndighetsutövning, bör regeringen upprätta en nollvision mot hot och våld för all statlig verksamhet. Regleringsbreven bör användas som styrdokument. ST anser att det ska införas krav i regleringsbreven på rutiner för incidentrapportering och förebyggande arbete mot hot och våld. Vi tycker också att det är lämpligt att det är arbetsgivaren som gör polisanmälan när incidenter inträffat på arbetsplatsen, inte att ansvaret ska vila på den medarbetare som utsatts för hot eller våld.
  • Involvera användare och skyddsombud i arbetet med att ta fram IT-stöd: Ett väl fungerande IT-stöd är viktigt för att de som arbetar på statligt uppdrag ska kunna uppfylla sitt uppdrag. Men våra arbetsmiljörapporter1visat att det ofta är en källa till stress och frustration när det inte fungerar och när användarna inte är involverade i processen med att ta fram IT-stöd. ST anser att IT-miljön ska vara en naturlig del av arbetsmiljöarbetet och att både användare och skyddsombud ska finnas med i det arbetet samt att man på arbetsplatserna bör jobba med rutiner för att genomföra IT-skyddsronder.
  • Inrätta en obligatorisk statstjänstemannautbildning: Att vara statstjänsteman är unikt med unika regler. Anställda inom staten har särskilda förpliktelser och ett särskilt ansvar. I förlängningen handlar det om att medborgarna ska ha förtroende för att vi upprätthåller samhällsfunktioner och den demokratiska infrastrukturen på ett korrekt sätt. ST föreslår därför att det inrättas en statstjänstemannautbildning för medarbetare och chefer. En del av utbildningen, om de särskilda skyldigheter och rättigheter som följer med det statliga uppdraget

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent