fbpx
27 mars, 2017 | Magnus Kolsjö | Infrastruktur

Stora samhällsvinster med samlad internetinfrastruktur

Staten äger ensam eller tillsamman med andra viktiga delar av den infrastruktur som utgör grunden för att vi har fungerande internetuppkopplingar i Sverige. Både Trafikverket och Svenska Kraftnät äger omfattande fibernät. Viktig infrastruktur för internet finns även inom helstatliga Teracom och Vattenfall samt självklart inom Telia som staten äger till 37,3 procent.

Idag är den statliga infrastrukturen för internet uppdelad på flera olika aktörer som både samarbetar och konkurrerar med varandra. Genom att några av dem inte bara tillhandahåller själva basinfrastrukturen utan också säljer tjänster till slutkunder så konkurrerar de också med marknadens aktörer, de är vad som brukar kallas vertikalt integrerade. Denna vertikala integration riskerar att leda till att aktören inte fokuserar tillräckligt på basinfrastrukturen och att de egna tjänsterna ges fördelar framför andra aktörers som vill använda infrastrukturen.

I Stockholm, liksom i flera svenska städer, finns ett stadsnät som enbart arbetar med att bygga och förvalta själva infrastrukturen för datakommunikation. Att Stockholm, till skillnad från andra europeiska städer valt att inte sälja kommunikationstjänster eller konkurrera med de som säljer tjänster till slutkund gör att stockholmarna och företagen i Stockholm betalar avsevärt mindre för internetuppkoppling än vad som görs i andra stora städer i Europa. Den fokuserade satsningen på infrastruktur har också skapat förutsättningar för att sänka kostnaderna för stadens administration och driva på innovation och smarta lösningar. Enligt OECD har stadsnäten också bidragit till social och ekonomisk utveckling och tillväxt.

Fackförbundet ST anser att staten bör följa Stockholms och andra städers exempel och lägga samman all sin internetinfrastruktur i en myndighet. Förutom att skapa bättre förutsättningar för goda internetuppkopplingar, innovation och tillväxt så kommer det förbättra möjligheten att möta de växande utmaningarna vad gäller vår nationella beredskap och säkerhet.

För att kunna skapa en statlig aktör, ett affärsdrivande verk, som ansvarar för all statens internetinfrastruktur och annan samhällsviktig kommunikationsinfrastruktur behöver Teracom avbolagiseras och att den samhällsviktiga ­radio- och tv-infrastrukturen överföras till det affärsdrivande verket. Staten behöver också köpa loss Telias nätbolag Skanova och föra över Vattenfalls, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och Trafikverkets internetinfrastruktur till Svenska Kraftnät.

Att sats på ett svenskt statsnät skulle förbättra möjligheterna att ge hela Sverige goda bredbandsuppkopplingar och säkra det stora nät som idag ägs av Telia från inflytande från utländsk makt. Svenska Kraftnät har god erfarenhet av att förvalta infrastruktur som är viktig för samhällets beredskap och säkerhet och har som affärsdrivande verk den kompetens som krävs för att kunna tillhandahålla infrastrukturtjänster till marknaden på konkurrensneutrala villkor.

Mer från samma skribent