fbpx
22 september, 2015 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

ST välkomnar skärpning av det psykosociala arbetsmiljöarbetet

Idag har Arbetsmiljöverket beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Förhoppningsvis leder det också till att få ner de snabbt ökande sjuktalen.

Vi vet att brister i den psykosociala arbetsmiljön, stress och press och små möjligheter för medarbetare att kunna påverka det egna arbetet leder till ohälsa och sjukskrivningar. Antalet anmälda arbetssjukdomar till följd av psykosociala orsaker har ökat med 70 procent på kort tid. En fullständigt oacceptabel och dyrköpt utveckling. Många tjänstemän drabbas av sådana psykosomatiska besvär när organisationer trimmas och ständigt omorganiseras. När tiden är knapp och jobbet enbart handlar om att hinna handlägga så många ärenden som möjligt därför att kön av ärenden är lång och hela tiden fylls på.

ST har länge efterfrågat en föreskrift på området. Processen med att ta fram ett sådant verktyg har varit lång och mödosam. Parterna har haft svårt att mötas på vägen. Men nu är ett första nödvändigt steg taget.

STs arbetsmiljörapport ”Temperaturmätaren 2015” där vi ställt frågor till skyddsombuden, visar att det största problemet på myndigheter och verk är hög arbetsbelastning och stress. ”Det krävs satsningar för att kvaliteten på handläggning och service inte ska försämras”, så sa Britta Lejon igår när hon kommenterade arbetsmiljöpengarna i regeringens budgetförslag för 2016. 1 av 5 skyddsombud inom ST anser att den psykiska arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig och att utvecklingen går åt fel håll. Arbetsgivarna behöver således prioritera upp arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen. Att förebygga och jobba med tidiga insatser för att komma tillrätta med brister i den psykosociala arbetsmiljön är ytterst angeläget.

  • ST hoppas att föreskriften kan fungera som ett verktyg för att hantera och åtgärda psykosociala och organisatoriska problem på arbetsplatserna. Men vi tycker att det också krävs målsättningar för den psykosociala arbetsmiljön (till exempel mål för att kraftigt minska antalet arbetssjukdomar), satsningar på kompetensförsörjning i arbetsmiljöarbetet (mer utbildning för skyddsombud och arbetsgivare) samt ett utvecklat och utbrett systematiskt arbetsmiljöarbete där man avsätter tid till för att borra i orsaker till brister i den psykosociala arbetsmiljön men också lägger tid på att hitta möjligheter och lösningar ute på arbetsplatserna.
  • ST efterlyser också en sammanhållen aktör inom arbetslivsforskningen som kan arbeta strategiskt med forskningsprogram, omvärldsbevakning, internationella kontakter. Sedan Arbetslivsinstitutet lades ner saknas en sammanhållen forskning på området.

    Förslaget till ny föreskrift har varit ute på remiss till bland andra fack- och arbetsgivarorganisationer. De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.

Mer från samma skribent