fbpx
Moder Svea, staty av Rolf Adlersparre, Stora Nygatan i Stockholm
10 september, 2015 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

ST skänker 150 000 kr till UNHCR och värnar rättssäkerheten i asylprövningen

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt. Flyktingkatastrofen angår oss alla. ST har därför beslutat att skänka 150 000 kronor till UNHCR. Vi uppmanar också våra medlemmar att agera, till exempel att ta kontakt med volontärs- och hjälporganisationer på hemorten. Det finns ett stort behov av frivilliga som vill göra en insats; som faddrar för nyanlända i det svenska samhället, eller som vill hjälpa till med språkstöd, läxläsning och med fritidsaktiviteter för flyktingbarn och ungdomar. Behovet är stort och förslagen många.

Men dagens krisläge kräver också en väl fungerande organisation för mottagning och en rättssäker prövning av asylärenden. Många av STs medlemmar som arbetar på Migrationsverket kommer dagligen i kontakt med asylsökande. I den humanitära katastrof som vi nu ser drabba människor på flykt är det viktigt att Sverige som är ett stort mottagarland har en väl fungerande organisation för flyktingmottagande. Statstjänstemän som arbetar på Migrationsverket har ofta en pressad situation med ett stort ansvar. De vill göra ett bra jobb och fortsätta ge en humanitär behandling, vilket också innebär en rättssäker prövning av de asylsökande som kommer till Sverige. Det innebär i sin tur bland annat att myndighetsutövningen ska vara lika över hela landet. Det ska inte spela någon roll om du söker asyl i Sigtuna eller Malmö för hur ärendet sedan behandlas.

Migrationsverket är en myndighet, vilket ställer självklara krav på hur ärenden ska hanteras. Det innebär till exempel att rättssäkerheten måste garanteras genom individuell prövning av ärenden. Det kräver i sin tur att Migrationsverket har tillräckliga resurser för att kunna genomföra asylprövning i varje enskilt fall och därmed kan upprätthålla rättssäkerheten och kvaliteten i verksamheten. Oacceptabla dröjsmål om besked eller otillräckliga identitetskontroller kan inte avhjälpas till följd av att handläggning inte hunnits med. Eftersom det alltid finns en möjlighet att överklaga myndighetsbeslut kommer otillräckliga resurser och kapacitetsbrist att leda till att fler ärenden som inte utretts tillräckligt noggrant förs vidare till domstol.

I den allvarliga flyktingkris som nu uppkommit och som tyvärr kommer att bestå under en lång tid framöver, behöver Migrationsverket tillräckliga resurser, tydliga lagar och förordningar och rimliga arbetsvillkor. Det är viktigt att myndigheten anpassar sin organisation efter den krissituation som råder. Då bör man också erbjuda vettiga arbetsvillkor för personalen. Ett sådant är att erbjuda fasta anställningar istället för att tillämpa visstidsanställningar i så hög grad som idag. Migrationsverkets ledning har varit osäker på om man skulle få tillräckliga resurser och har inte våga anställa i den grad som behövts. Istället har personal hyrts in.

ST kan aldrig acceptera att de som arbetar på Migrationsverket utsetts för hot och våld. En ny rapport visar att hot, våld skadegörelse och självmord nära nog har fördubblats under årets åtta första månader jämfört med i fjol. De rapporterade 1 021 incidenterna i år avser både tjänstemän som boende. Hot och våld riktat mot statstjänstemän och politiker är lika oacceptabelt och ett hot mot demokratin. ST har i flera sammanhang krävt åtgärder. Vi vill att riksdag och regering jobbar med förslag till preventiva åtgärder mot hot och våld på våra myndigheter. Det är inte rimligt att ansvaret för att polisanmäla arbetsplatsbrott ligger på anställda som drabbats. Vi vill ha en lagändring så att ansvaret övergår till arbetsgivaren. Vi vill också att regeringen i
regleringsbreven ställer krav på att det inrättas rutiner för incidentrapportering. Inför krav på riskbedömning före viktiga regeringsbeslut. Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att genomföra en riskbedömning av vissa förslag innan de realiseras. Syftet är att minimera riskerna för att större förändringar kan få negativa konsekvenser för medarbetarnas hälsa. Regeringen är den främsta arbetsgivarens för statligt anställda. ST anser att det är rimligt att även regeringen genomför riskbedömningar före viktiga beslut som kan få följdverkningar för arbetsmiljön på en myndighet. Med rätt åtgärder och insatser kan STs medlemmar som arbetar på Migrationsverket bidra till att Sverige fortsätter att vara ett öppet samhälle så att vi kan ta vår del av ansvaret för de flyktingkatastrofer som pågår runt om i världen.

Mer från samma skribent