fbpx
22 februari, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

ST saknar jämställdhetsambitioner i regeringens arbetsmiljöstrategi

Hög arbetsbelastning, mycket övertidsarbete och ett ständigt inflöde av nya och tillkommande arbetsuppgifter är vardag för många av dem som arbetar på statligt uppdrag. STs arbetsmiljöundersökningar visar att intresset för att förbättra och stärka den psykosociala arbetsmiljön är stort bland medlemmarna. ST ser positivt på att regeringen nu lanserar en arbetsmiljöstrategi för arbetslivet 2016 och framåt. Men vi saknar ett helhetstänk och nödvändiga resursförstärkningar för att uppnå en jämlik arbetsmiljö.

De växande bristerna inom den psykosociala arbetsmiljön måste tas på större allvar. Vi ser nu en kraftig uppgång i ohälsotalen och att antalet sjukskrivningar ökar, inte minst bland kvinnor. Arbetsmiljöverkets uppdrag att förbättra kvinnors arbetsmiljö måste utökas.  Det är visserligen bra att myndigheten får i uppdrag att genomföra en särskild tillsynssatsning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen (inklusive hemtjänsten), men vi hade gärna sett att uppdraget hade breddats till att omfatta fler kvinnodominerade sektorer, inte minst inom statlig verksamhet, med fokus på att åtgärda stress och press samt att stärka medarbetarnas möjligheter till ökat inflytande och delaktighet. Det finns en risk för att de uppdrag som nu ges till Arbetsmiljöverket enbart resulterar i små enskilda aktiviteter, eller projekt utan helhetsperspektiv. Vi menar att regeringen behöver ta ett större krafttag kring de långsiktiga och förebyggande frågorna på arbetsmiljöområdet för att uppnå en jämlik arbetsmiljö.

De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket) och som börjar gälla den 31 mars 2016 kan vara ett viktigt verktyg för att förebygga och komma till rätta med psykosocial ohälsa. Men för att det ska bli lyckosamt behövs samverkan ute på arbetsplatserna och en positiv vilja från arbetsgivare att rätta till brister i arbetsmiljön och att jobba mer preventivt. Inom ST kommer vi att arrangera flera seminarier för skyddsombud för att gå igenom vad föreskrifterna innehåller och hur man bäst jobbar med dem. I nästa steg ser vi fram emot att ta del av den vägledning som Arbetsmiljöverket nu ska fram som verktyg till arbetsgivarna. Målet måste vara att arbetsmiljön anpassas till individen, att jobbet ska leda till ökad hälsa och inte ske på bekostnad av hälsan. Att komma till rätta med arbetsrelaterade psykosociala ohälsan som framför allt drabbar kvinnorna, är en av de viktigaste uppgifterna framöver.

 

 

 

Mer från samma skribent