fbpx
4 mars, 2015 | Marie Martinsson | Nyheter

Sätt stopp för hot och våld mot statliga tjänstemän

Hur vi har det på jobbet är en av STs viktigaste frågor. För att få veta mer om hur det står till har vi tagit tempen på arbetsmiljön inom staten. Vi har frågat alla STs skyddsombud om hur högt det är till tak på jobbet? Finns det företagshälsovård? Hanteras hot och våld och samverkas det runt IT-frågor, som vi vet skapar mycket stresspåslag?

STs Temperaturmätare 2015 – Hur står det till med arbetsmiljön i staten? som som idag presenterades av Britta Lejon vid ett frukostmöte på TCO visar att det finns mycket som är bra på de statliga arbetsplatserna. Den fysiska arbetsmiljön upplevs som god, det görs ett systematiskt arbetsmiljöarbete och nästan alla medarbetare har tillgång till företagshälsovård. Men det finns så klart både brister och orosmoln:

Den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare. Här ser vi en kraftig försämring. År 2012 var det ungefär fem procent av skyddsombuden som ansåg att den psykosociala arbetsmiljön var dålig eller mycket dålig. Nu är det nästan var fjärde skyddsombud (23 procent) som anser detta. Det finns många skäl men de mest framträdande är stress och hög arbetsbelastning, otydligt ledarskap och små möjligheter att kunna påverka det egna arbetet. En orsak är förekomsten av allt större kontorslandskap. Många tycker helt enkelt att det är svårt att jobba i och trivas i sådana miljöer.

Det är 45 procent av skyddsombuden som säger att det förekommer hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen det senaste året. Vid förra mätningen 2012 var det 41 procent som sa att det förekommer hot och våld. Det är oerhört illavarslande att hot, våld och trakasserier mot tjänstemän har ökat de senaste åren.

– Jag ser också allvarligt på att över hälften, 53 procent, av dem som har varit utsatta för något av detta säger att det har påverkat tjänsteutövningen. Det sätter rättssäkerheten och demokratin ur spel för oss alla, säger Britta Lejon.

ST vill se nolltolerans mot hot och våld i arbetslivet. Vi uppmanar regeringen att ge statliga myndigheter, verk och bolag i uppdrag att motverka hot och våld. Regeringen måste ställa krav i regleringsbreven på att det inrättas rutiner för incidentrapportering.  Idag finns det bara en eller några få myndigheter som har det uppdraget i sitt regleringsbrev. Vi vill att arbetsgivaren ska ta över ansvaret för polisanmälan när en medarbetare råkat ut för hot och våld. Vår undersökning visar att det också har blivit lägre i tak på de statliga arbetsplatserna.

Det är 43 procent som instämmer i att medarbetarna inte offentligt kan vara kritiska till hur arbetsplatsen fungerar. Detta trots att medarbetarna har rättigheter inskrivet i grundlagen. Kunskapen om meddelarfrihet och offentlighetsprincipen måste förbättras inom staten. Samtidigt måste också ledarskapet utvecklas. ST kräver därför en obligatorisk statstjänstemannautbildning.

Sammanfattning STs förslag för en bättre och säkrare arbetsmiljö:
En utökad meddelarfrihet – ST kräver en utökad lagstiftning så att också anställda i statliga bolag omfattas av meddelarskydd, repressalie- och efterforskningsskydd.
Fler fasta tjänster – Visstidsanställningar ska inte användas för permanenta arbetsuppgifter. ST vill ha en lagstiftning för att stoppa missbruket av visstidsanställningar som staplas under lång tid.
Myndighetsutövning på entreprenad – ST vill att staten upphör att använda bemanningsföretag för kärnuppgifter och att det ska göras en tydlig definition av vad myndighetsutövning omfattar.
Vi vill att arbetsgivaren ska ta över ansvaret för polisanmälan när en medarbetare råkat ut för hot och våld.
ST anser att det är rimligt att även regeringen genomför riskbedömningar före viktiga beslut som kan få följdverkningar för arbetsmiljön på en myndighet och att regeringen i regleringsbreven ställer krav på att det inrättas rutiner för incidentrapportering.
Krav på obligatorisk statstjänstemannautbildning för medarbetare och chefer.
Genomför IT-skyddsrond för att förbättra IT-miljön på arbetsplatsen – Ställ krav på att IT ska vara en arbetsmiljöfråga så att ett systematiskt arbetsmiljöarbete görs när IT-stöd ska införas på arbetsplatsen.
Skynda på Arbetsmiljöverkets uppdrag att ta fram en ny föreskrift om psykosocial arbetsmiljö – ST har länge efterfrågat och drivit på för att Arbetsmiljöverket  ska ta fram en föreskrift om psykosocial arbetsmiljö. Syftet är att tydliggöra kraven i arbetsmiljölagen för att skapa en arbetsmiljö med goda organisatoriska, psykiska och sociala förhållanden.

Mer från samma skribent