fbpx
Player make move with white pawn on board
7 februari, 2017 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Bidrar regeringens insatser till en god arbetsmiljö för alla?

Bidrar regeringens insatser på arbetsmiljöområdet till en god arbetsmiljö för alla? Regeringen säger sig ju ha rejäla ambitioner på området. Och enligt Riksrevisionen, som nyligen genomfört en granskning, har nivån höjts. Men revisionen lyfter också ett varnande finger. Antalet uppdrag till Arbetsmiljöverket är på tok för många, för detaljerade och för tidskrävande. Det går ut över myndighetens viktiga utvecklingsarbete. Det borde regeringen fundera över, menar revisionen. Dessutom utför Arbetsmiljöverket färre inspektioner än tidigare och de som görs är mer komplexa och tar mycket tid i anspråk. Detta är inte bra i längden och revisionen lämnar därför ett antal rekommendationer till Arbetsmiljöverket att ta itu med:

  1. Utveckla arbetsmiljöstatistiken så att den bättre lever upp till kraven på kvalitet.
  2. Förbättra informationen till inspektörerna när det är dags för nya föreskrifter och när det görs förändringar i redan befintliga.
  3. Planera bättre för att genomföra stora nationella projekt så att det ges förutsättningar och resurser för att det också kan genomföras inspektioner.
  4. Utveckla hanteringen av tips och anmälningar för att prioritera bland ärenden och för att skaffa bra underlag om de arbetsplatser som ska inspekteras.
  5. Ta fram rutiner för hur inspektörerna ska agera om de misstänker oegentligheter som berör en annan myndighets verksamhetsområde.

Utveckla inspektionsverksamheten och tillsätt expertresurser

Det är förstås jätteviktigt att Arbetsmiljöverket gör rätt saker och att resurserna används på ett smart sätt. Ett viktigt uppdrag är inspektionsverksamheten. Den måste fungera bra. Men de nya 25 miljonerna som finns i statsbudgeten räcker blott till 25 nya inspektörsjobb. Egentligen behövs det 200 nya inspektörer för att Sverige ska leva upp till internationella rekommendationer som säger att det ska finnas en inspektör per tiotusende anställd. Arbetsmiljön skiljer sig även mycket åt mellan sektorer och branscher. Omständigheter som måste tas i beaktande. Arbetsmiljöverket behöver således också mer av expertresurser som kan granska att alla arbetsgivare uppfyller arbetsmiljölagens krav på att arbeta förebyggande och se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs. Det är inte minst viktigt med tanke på den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som syftar till att förebygga och motverka psykisk ohälsa.

God arbetsmiljö för anställda på statligt uppdrag

Brister i den psykosociala arbetsmiljön sker i en tid när allt fler upplever stress och press på jobbet. Pressen finns i alla branscher så också inom staten. Vi i ST tycker att det är viktigt att de som jobbar på statligt uppdrag har en god arbetsmiljö. Det gagnar också uppdragsgivarna  – medborgarna. Men dramatiska politiska beslut kan innebära att arbetsmiljön påverkas negativt. Därför driver vi på för att regeringen ska genomföra riskbedömningar inför beslut som får konsekvenser för statligt anställda. Vi vill också att regeringen ställer krav i regleringsbreven på att det upprättas rutiner för incidentrapportering när personalen råkar ut för hot eller våld och att arbetsgivaren, och inte den drabbade, ansvarar för polisanmälan.

ST kräver statstjänstemannautbildning

Rättigheter för statligt anställda att slå larm till media finns inskrivna i grundlagen. Men våra egna undersökningar visar att drygt 40 procent av medarbetarna inte offentligt kan vara kritiska till hur arbetsplatsen fungerar. Kunskapen om meddelarfriheten och offentlighetsprincipen behöver förbättras samtidigt som ledarskapet i staten måste utvecklas. Därför vill vi i ST ha en obligatorisk statstjänstemannautbildning.

Bra arbetsmiljö skapar arbetsglädje. Bra arbetsmiljö handlar om säkerhet och hälsa. Bra arbetsmiljö handlar om att må bra på jobbet och därmed prestera bättre. Bra arbetsmiljö skapar tillväxt och stärker Sveriges konkurrenskraft. Så enkelt är det!

Här laddar du ner bra arbetsmiljömaterial att använda på din arbetsplats:

STs samlade arbetsmiljömaterial, filmer, intervjuer, tips och råd och mycket mer

TCO-förbundens vägledning – vägen till en god arbetsmiljö

Föreskrifter – organisatorisk och social arbetsmiljö

Mer från samma skribent