fbpx
Psykosocial arbetsmiljö
12 juni, 2013 | ST Bloggen | Arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö – Arbetsmiljöverkets psykosociala föreskrift

I STs rapport Temperaturmätare Arbetsmiljö 2012 framgår att STs skyddsombud är mindre nöjda med den psykosociala arbetsmiljön jämfört med den fysiska – c:a 18 procent bedömer att den psykosociala arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig. Vidare framgår att de två mest angelägna frågorna att arbeta med som skyddsombud är ”Stress och arbetsbelastning” och ”Chefs och ledarskapsfrågor”. Bägge områdena är väsentliga för den psykosociala arbetsmiljön.

På Arbetsmiljöverket pågår nu ett arbete med att ta fram en föreskrift för den psykosociala arbetsmiljön. Något som TCO och dess förbund länge efterfrågat. Frågan har varit uppe till och från under flera år men man har aldrig kommit till skott. Syftet med föreskriften är att tydliggöra kraven i arbetsmiljölagen för att skapa en arbetsmiljö med bra organisatoriska, psykiska och sociala förhållanden. Att bättre förebygga stress och kränkande särbehandling.

Från STs sida är vi angelägna om att föreskriften inte blir för allmänt hållen utan att föreskriften ska ha ett materiellt sakinnehåll som gör tydligt vilka krav som ställs på arbetsmiljö och vad berörda, inte minst arbetsgivaren, behöver tänka på. TCO har nu i samarbete med förbunden kontakt med Arbetsmiljöverket för att det ska bli ett bra sakinnehåll i föreskriften.

Exempel på vad vi vill ha för innehåll i föreskriften:

  • Arbetsorganisation och ledarskap – chefer bör ha ett rimligt antal underställda utifrån verksamheten utformning och art.

  • Arbetstagaren ska ha möjlighet att överblicka den egna insatsens bidrag till slutresultatet och arbetsuppgiftens betydelse för organisationen.

  • Arbetsgivaren ska organisera arbetet så att risker för ohälsa på grund av arbetsmängd, otillräcklig tid och arbetsuppgifternas svårighetsgrad förebyggs.

  • Arbetstagarens skyldighet och möjlighet att påtala påfrestningar som kan leda till ohälsa och olycksfall

  • Skarpare skrivningar om kränkande behandling – eventuellt att dessa ingår i den psykosociala föreskriften i stället för i en särskild föreskrift som idag.

Arbetsmiljöverket räknar med att föreskriften kan sättas i sjön under 2015. Innan dess blir det en lång process – en allt för lång kan tyckas– med samråd, inte minst med arbetsmarknadens parter.

Jag vill understryka vikten av det finns chefer, skyddsombud och en väl fungerande arbetsmiljöorganisation på arbetsplatsen. De kan utveckla arbetsmiljön samt ta tag i problem när de uppstår. Oavsett hur väl lagstiftningen är utformad så är det ytterst hur vi tillämpar lagstiftningen som avgör kvalitén på arbetsmiljön.

Etiketter:
,

Mer från samma skribent