fbpx
Stenar
14 december, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Staten går före – moderna beredskapsjobb införs 2017

Vid STs kongress i våras lovade statsminister Stefan Löfven 5 000 beredskapsjobb i staten. Vi i ST tycker att det är bra att regeringen nu gör verklighet av våra förslag om att införa moderna beredskapsjobb på de statliga myndigheterna.  I sammanhanget vill vi passa på att tacka alla STs medlemmar och förtroendevalda som hjälpte oss på kansliet genom att skicka in förslag på lämpliga arbetsuppgifter. Vi fick bland annat tips på vård av kulturarv, både på föremål på museum och på fastigheter, miljövård i form av skogsröjning och bättre vattenmiljö samt arkivering och katalogisering av handlingar och föremål. Dessa sammanställde vi sedan och skickade vidare in till Arbetsmarknadsdepartementet.  Förslag som regeringen nu alltså går vidare med för start 2017.

Beredskapsjobben riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden – nyanlända eller personer som varit arbetslösa i mer än tre år och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Arbetsuppgifterna består av sådant som behöver bli gjort men som inte görs av någon kanske på grund av att jobben har rationaliserats bort. För nyanlända som har en utbildning krävs effektiv språkundervisning, validering och snabbspår för vissa bristyrken. Men för äldre nyanlända med kort utbildning, eller för dem som varit arbetslösa mycket länge krävs andra insatser, och det är där som beredskapsjobben fyller en viktig funktion. Till att börja med blir volymen mycket blygsam. Under nästa år troligtvis knappt 500 beredskapsjobb över hela landet. Men genom en successiv utbyggnad är målet att öka volymen till 5 000 jobb år 2020.

Vad händer nu? Jo, nyligen fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att sjösätta en modell för beredskapsjobb. Arbetsförmedlingen ska också matcha personer som är lämpliga för ett beredskapsjobb mot de krav som myndigheterna ställer upp. Uppgifterna varierar naturligtvis från myndighet till myndighet men de allra flesta myndigheter ska kunna erbjuda beredskapsjobb. Inriktning och om vilka insatser som ska göras på respektive myndighet skrivs in i regleringsbreven för 2017 som nu är på väg ut till myndigheterna. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen ”Extratjänster” inom offentlig verksamhet. (Läs mer om vad som gäller för extratjänster här). Både Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete. För uppföljningen svarar Statskontoret genom att regeringen ger Statskontoret i uppdrag att samla in och sammanställa underlag om i vilken utsträckning som myndigheterna bidragit till satsningen på moderna beredskapsjobb.

Beredskapsjobb – en insats med lång historia:

  • Beredskapsjobb är ett finansierat arbete som inrättas för att få ner arbetslösheten.
  • De var vanliga i Sverige i början av 30-talet men har även använts vid andra tillfällen.
  • Under 80-talet användes beredskapsjobb för att få ner ungdomsarbetslösheten. År 1983 var 60 000 personer sysselsatta i ett beredskapsjobb.
  • Det finns många fördelar med beredskapsjobb då det är relativt enkelt att få till stora volymer.
  • Beredskapsjobb ger den som är arbetslös möjligheter att skaffa sig ett kontaktnät samtidigt som en jobbar och etablerar sig i arbetslivet. Där till blir mängder av arbetsuppgifter utförda som annars inte hade blivit det. Beredskapsjobb skapar många mervärden.

 

 

Mer från samma skribent