fbpx
5 december, 2018 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Ledarskap, Statligt uppdrag

Mycket att göra och ont om tid

Bättre fysisk arbetsmiljö men våra chefsmedlemmar upplever brister när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön. De arbetar under tidspress och med hög arbetsbelastning.

 

Fackförbundet ST har studerat hur chefer i statlig verksamhet erfar sin arbetsmiljö. Resultaten visar att många chefer trivs. De känner att de gör ett viktigt jobb och de bryr sig om medarbetarnas arbetssituation. De flesta är nöjda med den fysiska arbetsmiljön men det finns brister i den psykosociala arbetsmiljön. Då handlar det om hög arbetsbelastning, underbemanning och tidsbrist.

Tidsbrist är ett problem som går ut över ledarskapet. Ett allvarligt bekymmer för ledarskap tar tid. De kräver inte bara kompetens utan även tid för reflektion och att ha möjlighet att närvara då och då i den dagliga verksamheten. För att en chef ska kunna verka stödjande och uppmuntra medarbetare till utveckling måste uppdraget skyddas från onödig administration och ogenomtänkta nytillkomna arbetsuppgifter.

Bristen på tid får också andra oönskade konsekvenser. Vi ser nämligen i medlemsundersökningen att anställda uppger att bristande ledarskap är en viktig orsak till att den psykosocial arbetsmiljön är dålig. Mellanchefer och första linjens chefer får med andra ord bära hundhuvudet för ogenomtänkta politiska uppdrag, bristande resurser och otydliga mandat.

Majoriteten av de chefer som har svarat säger att de har de resurser de behöver för att klara av uppdraget. Men de chefer som inte har budgetansvar upplever att det är en brist som går ut över ledarskapet då de inte vet vilka resurser de har. De uppger att arbetar under tidspress och i avsaknad av rutiner. Det är bekymmersamt. Varje chef borde ges tydliga uppgifter om vad som de facto faller på deras uppdrag när det kommer till att exempelvis rekrytera personal eller vilka budgetramar som gäller. Ett önskemål är att nya uppdrag föregicks att ett slags riskanalys där behov av såväl ekonomiska som personella resurser genomlyses.

Många chefers arbetstid upptas av administration och redovisning. Vår undersökning visar att chefer önskar sig administrativt stöd, egen budget och att sitta i ledningsgruppen. De vill ha bättre planering när nya arbetsuppgifter ska utföras och mer tid för att kunna hantera nya politiska beslut som påverkar verksamheten.

Att arbeta på statligt uppdrag ställer högre krav än i andra branscher och ansvaret för att fatta rätt beslut kan vara högt. Med andra ord krävs det goda villkor och förutsättningar för chefer och medarbetare i staten. ST har därför förslag för ett tydligare ledarskap i staten:

• Chefer måste få vara chefer. De behöver rätt kunskap och mandat, samt ett administrativt stöd så att de ges möjligheter att utöva sitt ledarskap.

• Regeringen bör fortsätta arbetet med att utveckla myndigheternas instruktioner så att de ger en tydlig vägledning om vad myndigheterna förväntas åstadkomma och om hur olika arbetsuppgifter ska prioriteras.

• Se till att regeringen fortlöpande arbetar för att minska och förebygga onödig och tidskrävande administration för att istället frigöra tid för ledarskap och medarbetarskap.

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2021-05-17 | Inger Ehn Knobblock | Universitet och högskolor

Att vara med och påverka forskningens organisation är en del av Fackförbundet ST:s samhällsansvar. Men forskarvärlden är av intresse av fler skäl. På universiteten utbildas inte bara morgondagens forskare. Många av de personer som idag genomgår...

2021-03-26 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Den här tankefiguren ställer till problem eftersom doktoranden både är student och anställd. Ansvaret för doktorandens arbetssituation faller lätt mellan stolarna. I arbetslivet möter individen arbetsmiljön som en helhet – såväl fysiskt som...

2020-06-15 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Under flera månader har nu på grund av pandemin anställda runt om i landet jobbat på distans. De har suttit framför skärmen i någon skrubb, vid köksbordet eller vid ett ergonomiskt godkänt skrivbord. Det här gäller ju förstås inte alla de som har...