fbpx
14 augusti, 2014 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Myndighetsutövning, Öppenhet, Trafik

Medskick till nästa regeringsbildare: Satsa på staten för demokrati och tillväxt

Valrörelsen är än så länge ganska loj. Partierna har knappt startat. Sommaren och värmen håller oss fortfarande i ett fast grepp. Röken från det tämligen dramatiska EU-valet har inte skingrats och de internationella oroshärdarna dominerar nyhetsflödet. Världen ter sig just nu komplicerad, svart och sorglig. Desto större skäl att därför hålla fokus. Fackförbundet ST som är det största fackförbundet för tjänstemän som jobbar inom statlig sektor, inklusive statliga bolag med mera, jobbar målmedvetet för att de frågor som är viktiga för STs medlemmar ska hamna högt upp på den politiska dagordningen. Vi vet att det som är bra för STs medlemmar är bra för demokratin och tillväxten.

Under framför allt våren och i Almedalen har förtroendevalda och medarbetare försökt att träffa många politiska företrädare. Vi har arrangerat seminarier, delat och spridit vårt valprogram i lightversion till många, tagit fram rapporter  och aldrig missat ett tillfälle att föra fram våra frågor. Så till den eller de som får väljarnas förtroende att bilda regering efter den 14 september vill vi skicka med ett par goda förslag:

Fler i jobb med en skarpare Arbetsförmedling
Sverige har en hög arbetslöshet samtidigt som många arbetsgivare letar efter arbetskraft. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar dåligt, vilket leder till sämre tillväxt och välfärd. ST anser att det krävs en aktiv och mer ambitiös arbetsmarknadspolitik med fokus på kvalitet och utbildning. Fler måste ges möjligheter till påbyggnads- och kompletterande utbildningar, även tjänstemän och högskoleutbildade. Arbetsförmedlingen ska förbli en statlig myndighet. Den är en viktig aktör för en fungerande arbetsmarknad i hela landet. Men Sverige behöver en skarpare arbetsförmedling som svarar upp mot arbetsmarknadens faktiska behov och krav. ST vill att arbetsförmedlare ska få använda hela sin kompetens. Fokus ska ligga på kärnuppdraget: kontakter med arbetsgivare och arbetssökande. För att stärka arbetsförmedlingens legitimitet ska arbetsförmedlare även stödja och serva dem som står nära arbetsmarknaden.

Investera i modern infrastruktur
Samhällsrelevant infrastruktur är en nationell tillgång och ett av statens viktigaste kärnområden. Staten har ett stort ansvar för att infrastrukturen fungerar och är säker. För det krävs långsiktiga och tillräckliga investeringar. Det handlar om samhällsservice som post och IT teknologi. Det handlar också om satsningar på vägar, järnväg, flygtrafik och kollektivtrafik vilket är ett effektivt sätt att skapa jobb och tillväxt. Under lång tid har investeringarna i infrastruktur minskat kraftigt. I nuläget befinner sig Sverige under genomsnittet när OECD rankar medlemsländernas investeringsnivåer. ST vill se en ökad investeringstakt från statens sida. Ett delmål bör vara att Sverige hamnar på tio-i-topp-listan över medlemsländerna inom OECD-området. Ett sätt att delfinansiera ökade satsningar på infrastruktur är att staten omprövar sitt krav på avkastning.

Minska visstidsanställningarna
På svensk arbetsmarknad finns ett missbruk av visstidsanställningar. Arbetsgivare kan stapla timanställningar och korta anställningar på varandra under lång tid utan att erbjuda tillsvidareanställning. Visstidsanställningar behövs ibland, men många statliga arbetsgivare utnyttjar dagens flexibla lagstiftning. Särskilt vanligt är det med visstidsanställningar inom universitets- och högskoleområdet. ST anser att den som varit tidsbegränsat anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt tre år under en femårsperiod ska ha rätt till en tillsvidareanställning.

Inför nollvision och låt arbetsgivaren ta ansvar för polisanmälan  
Att bli hotad eller till och med slagen på jobbet är tyvärr inte ovanligt bland statliga tjänstemän. Hot och våld riktat mot statstjänstemän och politiker är lika oacceptabelt och ett hot mot demokratin. ST har i flera sammanhang krävt åtgärder. Det är inte rimligt att ansvaret för att polisanmäla arbetsplatsbrott ligger på anställda som drabbats. Vi vill ha en lagändring så att ansvaret övergår till arbetsgivaren. Vi vill också att regeringen i regleringsbreven ställer krav på att det inrättas rutiner för incidentrapportering.

Inför krav på riskbedömning före viktiga regeringsbeslut
Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att genomföra en riskbedömning av vissa förslag innan de realiseras. Syftet är att minimera riskerna för att större förändringar kan få negativa konsekvenser för anställdas hälsa. Regeringen är den främsta arbetsgivarens för statligt anställda. ST anser att det är rimligt att även regeringen genomför riskbedömningar före viktiga beslut som kan få följdverkningar för arbetsmiljön på en myndighet.

Gör det möjligt att ställa tuffa sociala krav vid upphandling
Varje år upphandlar den offentliga sektorn varor och tjänster för mer än 600 miljarder kronor, vilket motsvarar 20 procent av BNP. Att den som erbjuder lägst pris vid upphandlingen oftast är den som vinner, leder många gånger till att kvaliteten blir lidande. Anställda känner tydligast av ”anbudsdumpningen” genom att anställningsvillkoren försämras. Det nya EU-direktivet om offentlig upphandling ger staten stöd att ställa tuffare sociala krav bland annat utifrån kollektivavtalens innehåll vid upphandling. ST kräver att direktivet skyndsamt förs in i svensk lag.

Inför tydliga regler för myndighetsutövning på entreprenad
Alla ska kunna lita på att regler och bestämmelser alltid tillämpas korrekt. För att garantera likabehandling och rättssäkerhet är det lagstadgat att endast statliga och kommunala myndigheter får utföra myndighetsutövning. ST ser med oro på de senaste årens utveckling som visar att myndigheter allt mer anlitar privata utförare, även för myndighetsutövning. Konsekvensen blir att vissa delar av myndigheters kärnuppdrag utförs av privatanställda. Det innebär att insynen och möjligheterna att utkräva ansvar minskar. ST vill att staten upphör att använda bemanningsföretag för kärnuppgifter och att det ska göras en tydlig definition av vad myndighetsutövning omfattar.t

Värna öppenheten
Alla som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag ska kunna larma om brister i verksamheten utan att riskera repressalier och bestraffningar. ST vill ha en utökad lagstiftning så att också anställda i statliga bolag omfattas av meddelarskydd, repressalie- och efterforskningsförbud. Skyddet ska även gälla anställda i andra samhällsviktiga företag t ex apotek, bilprovning, spårtrafik, flygledning men också inom bemanningsföretag.

Vi ses i debatten!

Läs mer på www.st.org

 

 

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent