fbpx
12 september, 2017 | Elin Moberg | Ledarskap

Liten checklista för bättre ledarskap i staten 

Hur fungerar ledarskapet i staten och vad behövs för att förbättra det? Det var temat för måndagens lunchseminarium i STs regi. STs ordförande Britta Lejon samtalade med Eva Liedström Adler, generaldirektör på Arbetsgivarverket och Claes Lindgren, chef för enheten för statlig arbetsgivarpolitik på Regeringskansliet. Medverkade gjorde även Lina Nyberg utredare på Statskontoret, som berättade att tvärtom man tidigare trott är förtroendet för ledarskapet lägre i staten än i andra sektorer. Vad det kan bero på är svårt att säga, men en stor utmaning för chefer i staten är tid att vara ledare och stötta medarbetarna i den utsträckning man vill.  

Centralt för både Lina Nybergs analys och för övriga talare var vikten av att skapa tillit i styrning och ledarskap för att ta tillvara medarbetarnas kompetens och utveckla verksamheten. Otydlig styrning av myndigheterna är ett hinder för detta. Samtidigt blir för mycket detaljstyrning från regeringens sida också ett hinder som dessutom skapar administrativa tidstjuvar som tar än mer fokus från ledarskapet.   

Vad behövs då för att förbättra tillit och ledarskap i staten? Här kommer en lista med tips sammanställd utifrån panelens samlade erfarenheter. 

  • Chefer och medarbetare behöver få mer kunskaper kring de specifika förutsättningar som gäller i staten. En statstjänstemannautbildning skulle ge en grundkompetens i de viktigaste principerna för en öppen och rättssäker förvaltning och därmed öka tilliten. 
  • Gott ledarskap handlar om relationsskapande. Dialog och kontakt skapar tillit. Detta gäller både mellan regering och myndighetschef och sedan vidare ner på alla nivåer i verksamheten. 
  • Det behövs mer av  kvalitativa mål och mindre pinnjakt i styrningen av myndigheter 
  • Uppföljning är viktigt. Att följa upp både individuella mål och verksamhetsmål och ge medarbetarna återkoppling är en viktig del i tillitsbaserad styrning.  
  • Medarbetarundersökningar kan vara ett viktigt verktyg för ökat förtroende mellan ledare och medarbetare. Hellre små och ofta än stora och sällan.  
  • Gott ledarskap förutsätter ett aktivt medarbetarskap – chefs och medarbetardialog är en väg att nå dit och bör genomföras med regelbundenhet.

Mer från samma skribent

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...

2019-03-07 | Elin Moberg | Jämställdhet

Vad skulle du göra med 4000 extra i månaden? Det är en fråga du kan ställa dig, i alla fall om du är man. För så mycket mer tjänar män i genomsnitt än kvinnor. Trots att lika lön för lika eller likvärdigt arbete borde vara en självklarhet är skillnaden...

2019-02-06 | Elin Moberg | Offentlig upphandling

Varje år upphandlar det offentliga varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Rätt använt är offentlig upphandling ett verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn. Men allt för ofta går det inte...