fbpx
13 oktober, 2016 | Elin Moberg | Förändring

Lång väg kvar för nya regioner

I juni i år kom regionutredningen med sitt delbetänkande i vilket man föreslår en hopslagning av nuvarande 21 län till sex storregioner. Förra veckan avslutades remissrundan men det har kokat runt om i landet sedan förslaget släpptes. Jämtland vill inte ingå i Norrlands storregion – som omfattar halva Sveriges yta, Uppsala vill tillhöra Stockholmsregionen, Halland vill inte uppgå i Västra Götaland. Utredningens ambition har varit att skapa så befolkningsmässigt jämstarka regioner som möjligt och utifrån det har kartan radikalt ritats om och många lokala identiteter fått stå tillbaka.

Frågan är nu om förslaget alls kan bli verklighet. Moderaterna har hela tiden motsatt sig den nya indelningen och igår sa Liberalerna att inte heller de stöttar förslaget. Civilminister Ardalan Shekarabi som har frågan på sitt bord menar dock att de flesta remissinstanser varit positiva och många aktörer är eniga om att något behöver göras.

Att den nuvarande länsindelningen spelat ut sin roll pekar även ST på i sitt remissvar som ställer sig positivt till att man tar ett ordentligt tag kring frågan om länsindelning utifrån perspektivet att skapa mer jämlikhet mellan olika delar av landet och främja en ökad regional utveckling.

Debatten kring förslaget har i stora delar riktat in sig på just den geografiska förändringen. Men en kanske än viktigare fråga gäller vilket inflytande regering och riksdag i framtiden vill ha i frågor som rör regional tillväxt och förvaltning. Här pekar förslaget på en tydligare roll för länsstyrelserna vilket vi på ST välkomnar. Det är bra och välbehövligt att  ta tillvara länsstyrelsernas kunskap om lokala förhållanden och med ett tydligare mandat kan de stärka statens roll i den regionala utvecklingen.

ST pekar i sitt remissvar också på att det är viktigt att det finns statlig närvaro i hela landet. Utifrån det perspektivet anser vi att förslaget inte tillräckligt utrett de statliga myndigheternas roll och hur en god samordning ser ut utifrån ett medborgarperspektiv. En idé från vår sida är att titta på möjligheten att samlokalisera statliga myndigheter med mycket kontakt med medborgarna och samma regionala indelning i ett slags Statens hus.

Fortsättning lär följa och vår förhoppning är att slutbetänkandet 2017 tar ett större tag om statens roll i den regionala utvecklingen och hur man bäst riggar förvaltningen för att hantera de politiska utmaningar vi står inför i både tillväxtregioner och glesbygd.

Läs hela STs remissvar här.

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...