fbpx
Stenar
27 oktober, 2015 | Veera Littmarck | Arbetsrätt

Lagrådsremiss om visstidsanställningar

Regeringen har nu sänt en remiss till Lagrådet avseende ett förslag om skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Man väljer fortfarande att bortse från de särskilda reglerna i anställningsförordningen som gäller för statligt anställda och som ökar risken för ett missbruk av visstidsanställningar.

Som ST tidigare uppmärksammat finns det en regel i anställningsförordningen om anställning för enstaka kortvariga perioder. Denna regel som helt spelat ut sin roll ökar idag risken för att det sker långa staplingar av visstidsanställningar inom staten.

I förslaget till lagrådet är skillnaderna i förhållande till den tidigare departementspromemorian i huvudsak redaktionella. Departementspromemorian från maj 2015 om “Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar” kan kanske med nöd och näppe anses leva upp till de krav som redan ställs genom EU-direktivet. Från fackligt håll hade vi önskat att reglerna ändrats mer och gjorts enklare och tydligare, t.ex. genom en två-fem regel. Att visstidsanställningar efter två år under en femårsperiod övergår till en tillsvidareanställning.

Lagförslaget innebär i korthet följande: För att en allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning krävs liksom tidigare att den pågått i sammanlagt mer än två år. Det är så att säga ett grundkrav. Enligt dagens regel måste perioden om mer än två år ha uppnåtts under en femårsperiod.  Den regeln finns kvar, men det tillskapas ett alternativt sätt att uppnå omvandling. Omvandling enligt den nya regeln sker när gränsen på mer än två år uppnås under en period då tidsbegränsade anställningar har följt på varandra. De anställningar som får räknas in är allmän visstid, vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade anställningar som ingåtts med stöd av kollektivavtal eller specialförfattning (t.ex. anställningsförordningen) beaktas inte. Som förutsättning för att två anställningar ska anses ha följt på varandra gäller att det inte får finnas ett uppehåll mellan dem som överstiger sex månader. Nästa anställning måste alltså tillträdas inom sex månader för att kedjan ska anses obruten.

Regeringen föreslår också att arbetsgivaren på begäran ska vara skyldig att lämna arbetstagaren  information om alla anställningar som har betydelse för tillämpning av den nya regeln. Arbetstagaren ska alltså alltid ha möjlighet att bedöma sin situation.

Att tidsbegränsade anställningar som ingåtts med stöd av kollektivavtal eller specialförfattning inte beaktas motiveras med att sådana bestämmelser är särskilt anpassade efter förhållanden och behov på de områden där avtalen eller författningarna är tillämpliga. Det är ett resonemang som känns helt verklighetsfrämmande då anställningsförordningens regel om enstaka kortvariga perioder inte förändrats i takt med att anställningsskyddslagen ändrats. Det finns inte längre något behov för denna särreglering.

Regeringen har fortfarande tid att tänka om och göra rätt. Lämpligtvis upphävs bestämmelsen i anställningsförordningen samtidigt som propositionen om åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar kommer, aviserad till december 2015.

 

 

 

Veera Littmarck

Veera Littmarck är förbundsjurist på ST. Som den jurist jag är så är...

Mer från samma skribent

2019-05-23 | Veera Littmarck | EU

MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) är något vi ser som självklart på svensk arbetsmarknad. I Sverige ser vi det även som självklart att den ska omfatta hela arbetsmarknaden, så väl privatanställda som offentligt anställda. Så ser det inte ut i...

2017-11-15 | Veera Littmarck | Arbetsrätt

Arbetsdomstolen har idag meddelat dom i målet mellan Fackförbundet ST och Staten genom Arbetsgivarverket. Oaktat att Arbetsdomstolen inte gick på STs linje är det bra att det äntligen finns en tydlighet i vad som gäller när regeringen beslutar att...

2017-11-10 | Veera Littmarck | Arbetsrätt, Internationellt

De internationellt kända visselblåsarna är flera Anders Kompass, Edvard Snowden och Miranda Brown för att nämna några men den internationella regleringen som borde skydda dessa personer lyser med sin frånvaro. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...