fbpx
10 november, 2015 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Ge medarbetarna inflytande över IT-utvecklingen i staten

Är det möjligt att skapa en bra psykosocial arbetsmiljö? Handlar inte arbetslivet egentligen bara om vinstmaximering och att vi alla ska göra vårt jobb? Trivsel och personlig utveckling får vi spara till arenor och nätverk utanför arbetsplatsen! Det var några av de frågor som togs upp på AFAs forskar- och utvecklingsdag som samlat många ledande arbetslivsforskare och professorer. En av dagens mest intressanta föreläsare var professor Eva Vingård (Uppsala universitet) som har forskat om vad som gör att folk INTE blir sjuka av jobbet. Hon har också lanserat friskfaktorer istället för riskfaktorer. Här handlar det om delaktighet, att se sammanhang, att bli sedd och respekterad.

Riskfaktorer däremot handlar om obalans mellan krav och egen kontroll i arbetet, och mellan ansträngningar och belöning (inte bara lönen, utan minst lika mycket att bli sedd och uppskattad). Andra risker är orättvisa, understimulering, små möjligheter till utveckling, rollkonflikter, mobbning, katastrofupplevelser exempelvis inom vården och brandförsvaret, och otrygg anställning.

-Det är lättare att få folk att lyssna för att att vara öppna för förändring om vi börjar med det positiva och vänder på riskfaktorerna så att de blir friskfaktorer, säger Eva Vingård.

– Så de som vill främja den psykiska hälsan för sina anställdas ska se till att de anställda får kontroll och inflytande som svarar mot de krav man ställs för, med tydliga mål. Hälsofrämjande är också anställningstrygghet, och balans mellan insats och belöning, och mellan arbete och fritid, säger hon. Den enskilda faktor som utpekas som viktigast för hälsan är ledarskapet.

-Det gäller att vara noggrann när man anställer chefer och arbetsledare så att man får folk med relationell kompetens som ger tillit och uppfattas som rättvisa. Men chefer måste få vettiga förutsättningar att kunna göra sitt jobb. De måste få stöd uppifrån för det sättet att arbeta på.

När ST har undersökt vad medlemmarna upplever som riskfaktorer i jobbet så är stress och press det vanligaste svaret, följt av brister i ledarskap. En del av stress och press är problem med IT. Många upplever sig sakna inflytande när myndigheter ska utveckla sitt IT-stöd. ”Det är som en bomb som slår ner” som en av STs medlemmar förklarade saken.

STs undersökning ”Ökad digitalisering, en möjlighet?” handlar om hur medlemmarna ser på digitaliseringen i större statliga verksamheter och många ser både för- och nackdelar. Bland det positiva nämns att det är enklare att utföra arbetet, de får mer information och flexibiliteten ökar. Det största problemet verkar ligga vid beslut och inköp av IT-utrustning. Bara en av tio medarbetare upplever att det har något inflytande i den processen. Det kan leda till att de verktyg som köps in inte är användarvänliga och det påverkar hela verksamheten.

STs undersökning visar att bara 1 av 3 har förtroende för arbetsgivarens IT-investeringar

STs undersökning visar att bara 1 av 3 har förtroende för arbetsgivarens IT-investeringar

 

 

 

 

 

 
–    Statliga myndigheter och verk måste ge sina medarbetare ett reellt inflytande över utveckling och inköp av IT som påverkar deras arbetsvardag. Vi i ST ser IT-skyddsronder som ett bra stöd för att fånga verksamhetens behov och medarbetarnas förslag, säger Britta Lejon. Bland fördelarna med ökad digitalisering nämns att det är enklare att utföra arbetet, man får mer information och flexibiliteten ökar.
–    Medarbetarna i statliga myndigheter menar att det som negativt med digitaliseringen är IT-strul, system som inte är kompatibla med varandra och den tid detta tar från arbetsuppgifterna. Det är fyra av tio medarbetare som upplever stress i och med ökad digitalisering, menar Britta Lejon.

Stress_FB

 

 

 

 

I rapporten lyfter medarbetarna i statliga myndigheter fram att de får tekniska lösningar i form av IT-program och telefoner sedan förväntas de kunna hantera dem. Efterfrågar de utbildning så hänvisas det allt för ofta till instruktionsböcker och manualer. Det händer att medarbetare får lära varandra, det är den enda kunskapsöverföring som sker.
–    Det är nödvändigt att lägga mer tid på utbildning av medarbetarna i IT-system, program och telefoner, det ligger både i medarbetarnas och arbetsgivarens intressen. Att kunna ett system eller program man arbetar med på basnivå räcker inte.

IT är ett fantastiskt verktyg i jobbet när det det väl fungerar. Men IT är tyvärr många gånger en riskfaktor. Det visar inte minst vår undersökning. Men genom att ge medarbetarna (de som mestadels ska använda dessa verktyg) inflytande över processen kan en påtaglig riskfaktor förvandlas till en friskfaktor. För precis som professor Vingård säger ”delaktighet, sammanhang, att bli sedd och respekterad” skapar sunda arbetsorganisationer och svårare än så behöver det inte vara.

 

Mer från samma skribent