fbpx
22 september, 2016 | Magnus Kolsjö | Statsförvaltning

Gå försiktigt fram med Statens servicecenter

Regeringen aviserar i budgetpropositionen att den avser att påskynda arbetet med att tvinga in myndigheter i Statens servicecenters administrativa lösningar. Regeringen säger sig också vara intresserade av att Statens servicecenter ska ta över fler uppgifter från myndigheterna. Det kan exempelvis handla om it-verksamhet, lokala servicekontor, kundcenter samt rekrytering och utbildning. Samtidigt som regeringen vill utvidga verksamheten drar den in den anslagsfinansiering som myndigheten hitintills haft för att klara sin uppbyggnad och den snabba ökningen av myndigheter som ansluter sig.

Fackförbundet ST har länge varit kritiska till att myndigheter tvingas in i en lösning som har svårt att ta hänsyn till de individuella behov som olika verksamheter har. Det krävs en stora grad av flexibilitet hos Statens servicecenter för att kunna hantera den mångfald av avtal och händelser som finns inom staten. En sådan flexibilitet står i direkt motsats till de standariseringskrav som finns för att uppnå de effektivitetsvinster som servicecenter är tänkt att skapa. Det finns också en gränsdragningsproblematik mellan vad som är viktiga strategiska uppgifter och vad som är uppgifter av rent administrativ karaktär vad gäller de it-, ekonomi- och hr-funktioner som servicecentret idag erbjuder eller strävar efter att erbjuda i framtiden.

Att nu skynda på en tvångsanslutning till Statens servicecenter och dessutom utvidga servicecentrets verksamhet innebär ett stort risktagande. Innan tvångsanslutningarna av myndigheter fortsätter och innan Statens servicecenter ges några nya uppgifter bör det göras en utvärdering av hur arbetet fungerat hitintills och om det skapat några betydande fördelar.

Vi inom ST tycker också att det är viktigt att Statens servicecenter ges goda ekonomiska förutsättningar för sitt arbete. Statens servicecenter dras med betydande underskott i sin verksamhet. Underskotten beror till betydande delar på att myndigheten har belastats med att betala kostnaderna för Servicecenterutredningen och att den fått stå för ett underskott som myndigheten fick överta från Kammarkollegiet. Detta innebär att de avgifter som Statens servicecenter idag tar ut är högre än de egentliga självkostnadspriset och att myndigheterna därför får betala extra kostnader som de inte skulle ha om de utfört de administrativa tjänsterna i egen regi. ST anser att de kostnader som inte är direkt kopplade till de tjänster servicecentret erbjuder ska finansieras av anslag, dessutom bör den historiska skulden skrivas av. Det skulle skapa bättre förutsättningar både för servicecentret och de myndigheter som ansluter sig till det.

Mer från samma skribent