fbpx
8 juni, 2020 | Henrik Ludvigsson | Demokrati

Förvirrande om nivån för det politiska ansvaret

Idag har många svårt att koppla ihop en politisk fråga till rätt politisk nivå; vem som har ansvar för vad. Om då det politiska samtalet inte behandlar frågan på den nivå där frågan hör hemma blir det än svårare för folk att få en korrekt bild av hur frågorna ska hanteras.

En fråga som aktualiserats i denna tid präglad av covid-19 är den om vilken politisk nivå som ansvarar för vilka områden. Innan pandemin bröt ut kunde jag ibland notera att politiker på nationell nivå i opposition debatterade på ett sådant sätt att de ställde regeringen till svars för frågor som ligger på kommunal och regional nivå. Nu upplever jag att detta intensifierats och blivit allt vanligare, regeringen får klä skott för framför allt äldreomsorgen och sjukvården. Äldreomsorgen är ett område som kommunerna ansvarar för och sjukvården är regionernas ansvar men likväl får regeringen svara för dessa områden i kommuner och regioner där till och med delar av regeringen är i opposition.

Ett högst aktuellt exempel när ansvarsfrågan görs otydlig är provtagningen för covid-19. Regeringen har avsatt resurser för testning men det är regionerna, med ansvar för sjukvården, som ska utföra det operativa arbetet. När då regioner inte genomför provtagning i tillräckligt hög utsträckning ställs regeringen till svars för detta.

Som statsvetare med folkbildningsfokus blir detta frustrerande. Jag vill vara en del av ett demokratiskt samhälle där allmänheten ska kunna följa och delta i en politisk diskussion som förs i rätt sammanhang. Detta bland annat för att det ska finnas förutsättningar för att korrekt kunna utvärdera ansvaret på respektive nivå i allmänna val. Vi vet redan idag att många inte känner till vilken politisk nivå som fattar vilka beslut. Om då det politiska samtalet inte behandlar frågor på den nivå där frågorna hör hemma blir det inte direkt enklare för folk att hålla ordning på vem som har ansvar för vad.

Att vinna politiska poänger

Jag kan se två anledningar till varför den nationella politiken behandlar frågor som är kommunala och regionala angelägenheter; antingen finns det kunskapsluckor hos en del av våra folkvalda eller så är de medvetna om vad de gör men bedömer att det inte kommer att uppmärksammas; man spelar på mångas okunskap. Det finns nämligen politiska poänger att vinna. Min förhoppning är det förstnämnda men oavsett vilket äventyras förtroendet för det politiska systemet och tilliten oss människor emellan och till samhället i stort.

Kräv ansvar men på rätt nivå

Konsekvenserna av att politiker i riksdagen, medvetet eller omedvetet, ställer varandra till svars partierna emellan för frågor som är kommunala och regionala angelägenheter blir att allmänheten riskerar få en felaktig bild av vem som bär ansvaret. I förlängningen leder det till en otydlighet kring vad de statliga, regionala och kommunala uppdragen faktiskt ska omfatta. Alla som t ex arbetar på statligt uppdrag förtjänar ett politiskt samtal som tydliggör detta uppdrag för allmänheten. Kanske skulle ett sådant politiskt samtal också medföra att fler medborgare på olika sätt engagerade sig på både kommunal och regional nivå i samband med allmänna val. Det skulle i så fall vara en vinst för demokratin.

Etiketter:
, ,

Mer från samma skribent

2021-10-18 | Henrik Ludvigsson | Arbetsmarknad

Situationen på arbetsmarknaden är i det närmaste akut. Förvisso minskar arbetslösheten något men gruppen arbetslösa består i allt större utsträckning av personer som är långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösheten har vuxit dramatiskt och är på historiskt...

2021-08-26 | Henrik Ludvigsson | Arbetsmarknad

Om några veckor, preliminärt den 20 september, presenterar regeringen sin budgetproposition. Då har man möjlighet att möta och svara upp mot den illavarslande utveckling som alltmer präglar arbetsmarknaden; den dramatiska ökningen av...

2021-08-11 | Henrik Ludvigsson | Infrastruktur

I slutet av juli meddelade regeringen att Trafikverket får i uppdrag att påbörja arbetet med sträckan Skellefteå-Luleå; den återstående delen av den planerade järnvägen längs kusten mellan Umeå och Luleå. Sedan tidigare pågår planering och byggande av...