fbpx
8 december, 2020 | Björn Hallberg | Flyktingpolitik

En migrationspolitik för sämre integration

ST är kritiska till Migrationskommitténs förslag till ny migrationspolitik, som kommer att försvåra integrationen och öka risken för att människor blir utnyttjade.

I början av hösten presenterade Migrationskommittén betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik. Oenigheten var stor redan då, och den blev knappast mindre när förslagen skickades ut på remiss.  Eller häromdagen när ett kompletterande förslag skickades ut på remiss.

Migrationsfrågan är laddad och diskussionen har förskjutits snabbt på senare år. Debatten handlar inte om huruvida Sverige ska ha en mer restriktiv migrationspolitik, utan hur restriktiv den ska vara. Det går att säga mycket om den förskjutningen. Jag kommer dock att fokusera på varför vi i Fackförbundet ST menar att förslagen som nu ligger på bordet inte bör genomföras.

Kommitténs uppdrag har varit att ge förslag till hur den framtida svenska migrationspolitiken ska se ut. Det föreslås bland annat tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, att permanenta uppehållstillstånd görs avhängigt av krav på egen försörjning och språkkunskaper samt höjda krav för anhöriginvandring.

I delar handlar det om att göra lagstiftningen från den så kallade tillfälliga lagen, som gällt sedan 2016, permanent. Vi varnade redan när den tillfälliga lagen föreslogs för att den skulle få negativa konsekvenser. Fackförbundet ST ställer sig därför också skeptisk till kommitténs förslag. Vi har framfört kritiken genom vår centralorganisation TCOs remissvar, och våra invändningar bygger på följande farhågor.

Förslagen försvårar integration och etablering på svensk arbetsmarknad

Vi tror att en mer restriktiv lagstiftning, särskilt tillfälliga uppehållstillstånd, skulle försvåra integrationsprocessen. Att skapa sig en framtid i ett nytt land ställer krav på goda förutsättningar.  En ökad osäkerhet innebär snarare en försvårande omständighet, som kan leda till ohälsa för den enskilde, och hämma språkinlärning och utbildning. Det riskerar att fördröja möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden och i det svenska samhället.

Fackförbundet ST menar också att förslagen motverkar satsningar på etablering, till exempel inom snabbspåren. När permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening görs avhängigt av försörjningskrav finns en överhängande risk att nyanlända tvingas ta ett arbete snarare än rätt arbete. Att många väljer att ta ett underkvalificerat jobb istället för att exempelvis validera sin tidigare utbildning är en problematik som bland annat Arbetsförmedlingen redogjort för. Det är ett gigantiskt slöseri med såväl den enskildes som samhällets resurser!

Ökad risk för utnyttjande av människor på arbetsmarknaden

Att göra permanenta uppehållstillstånd avhängiga av försörjningskrav är att leka med elden. Vi påpekade det redan innan den tillfälliga lagen infördes, eftersom vi redan då såg en risk att den skulle skapa utrymme för oseriösa och samvetslösa arbetsgivare att utnyttja människor med tillfälliga uppehållstillstånd som billig och laglös arbetskraft.

Problematiken måste tas på allvar, i synnerhet eftersom utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden är på väg åt fel håll. Flera varningsflaggor har höjts på senare tid. Skatteverket har uppmärksammat att det blir vanligare att arbetsgivare utnyttjar utländska arbetstagare. Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) har också redogjort för hur den organiserade brottsligheten ägnar sig åt arbetskraftsexploatering av utländska arbetstagare.

De aktörer som utnyttjar människor måste bekämpas. Men minst lika viktigt är att motverka att människor lever i sådan utsatthet att de inte har något annat val än att acceptera odrägliga villkor. Därför kan vi inte ha en migrationslagstiftning som försätter människor i utsatthet.

Positivt att systemet med offentliga biträden ska ses över

Förslaget om att en särskild utredning ska tillsättas som ska se över systemet med offentliga biträden är däremot bra. Migrationsverket har själva pekat på problemen att offentliga biträden som företräder asylsökande inte alltid har rätt kompetens, har för många förordnanden samtidigt och att de byts ut i för stor utsträckning.

I grund och botten är detta en fråga om rättssäkerhet. För att en asylsökande ska få en rättvis bedömning av sitt ärende är det nödvändigt att hen företräds av en person som har såväl rätt kompetens som tillräcklig tid för att utföra ett gott arbete. Att detta, enligt Migrationsverket, inte kan säkerställas i dagens system är ett enormt problem och det är viktigt att ändringar kommer till stånd som säkrar upp processen.

En långsiktigt hållbar migrationspolitik – för alla
En lösning som är såväl långsiktig som hållbar behöver nås vad gäller migrationspolitiken. Det är nog de flesta överens om. De problem som finns behöver rättas till, och det utan att nya följdproblem skapas. En sådan lösning lyckas dessvärre inte kommittén presentera.

Fackförbundet ST menar därför att förslagen behöver göras om i grunden för att alla människor som söker asyl ska få en rättvis bedömning, goda möjligheter till integration och etablering, och utan att de riskerar att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare på vägen. Att söka asyl i ett annat land är en mänsklig rättighet, en rättighet vi ska värna och skydda.

Mer från samma skribent

2021-12-17 | Björn Hallberg | Öppenhet

Nu träder den nya visselblåsarlagen i kraft, genom vilken EU:s visselblåsardirektiv implementeras i svensk lag. Den ersätter en befintlig lag från 2016, som syftar till att skydda arbetstagare – på hela arbetsmarknaden – som slår larm om...

2021-10-07 | Björn Hallberg | Statsförvaltning

Pandemin har mestadels medfört elände, men vissa positiva bieffekter har också skymtats. Till exempel en påskyndad digitalisering och utökade möjligheter till distansarbete. De statliga arbetsgivarna har också dragit vissa fördelar. Exempelvis har allt...

2020-12-08 | Björn Hallberg | Flyktingpolitik

I början av hösten presenterade Migrationskommittén betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik. Oenigheten var stor redan då, och den blev knappast mindre när förslagen skickades ut på remiss.  Eller häromdagen när ett kompletterande förslag...