fbpx
2 juli, 2018 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Dyrt och riskabelt att flytta myndigheter, skriver Britta Lejon

Britta Lejon skriver i Uppsala Nya Tidning (UNT): Klicka på länken så kommer du till artikeln i UNT.

Skattebetalarna får betala en dyr nota när regeringen flyttar på statliga myndigheter och nästan 2 000 statliga jobb. Det innebär en total kostnad på knappt två miljarder. Det är skattepengar som skulle kunna användas till bättre ändamål, till exempel för att rusta och bygga ut vägar och järnväg, anställa fler inom servicemyndigheter och polisen. Ytterst få myndigheter har någon beredskap för att omlokaliseras och har inga upparbetade processer eller rutiner för att hantera omställningen. Det sätter enormt tryck på ledning och medarbetare.
När Fackförbundet ST i början av året genomförde en undersökning bland förtroendevalda på berörda myndigheter visade det sig att nästan ingen personal flyttar med till den nya orten. Staten tillämpar dessutom ålderdomliga regler där anställda som inte vill flytta med tvingas säga upp sig själva med risk för avstängning från a-kassa och därmed ekonomisk utsatthet och arbetslöshet. Avsaknaden av beredskap medför stora arbetsmiljöproblem.

Till exempel utgör kompetenstappet där många nyckelfunktioner försvinner samtidigt och nyrekryteringen inte går fort nog ett stort bekymmer eftersom de som är kvar i organisationen utsätts för en orimlig arbetsbelastning och stress. Många myndigheter säger att de har svårt att klara av sitt uppdrag samtidigt som de ska flytta. ESF-rådet säger att – har de inte människor där med kompetens att starta projekt eller att få andra att starta projekt med deras pengar så kan de inte leva upp till sin skyldighet. Swedac, som har regeringens uppdrag att vara svenskt ackrediteringsorgan riskerar att bli konkursmässiga om de inte får ett extra tillskott på 125 miljoner kronor.

Vi har länge sett brister i den statliga verksamheten.  Sveriges befolkning har ökat i snabb takt med därtill ökade krav och belastning på service- och kontaktmyndigheterna. När vi lät Novus fråga medborgarna om deras syn på statlig service och vad de ansåg var viktigast för en statlig myndighet svarade nästan hälften (46 procent) att de ansåg att det viktigaste för myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket och liknande servicemyndigheter var att de fanns på orten där de bodde. 47 procent av de tillfrågade svarade att de statliga resurserna i första hand ska satsas på att bygga ut polisen, som nummer två kom investeringar i infrastruktur, post och järnväg (18 procent). Endast sju procent tyckte att det var viktigt att flytta expertmyndigheter.

Nu lanserar vi rapporten ”När myndigheter flyttar” där vi pekar ut sex viktiga områden där regeringen måste agera. Staten ska självklart vara representerad i hela Sverige, men lösningen är inte att flytta på befintliga myndigheter. Ska myndigheter ändå flyttas måste det göras med respekt för verksamheten och de anställda.

Vi kräver att regeringen tar sitt ansvar:
1. Bjud in myndighetsledningen till en dialog tidigt i processen för att ge dem förutsättningar att planera verksamheten och personalförsörjningen.
2. Utforma en samordningsfunktion med uppdrag att ge stöd till myndigheterna i frågor såsom planeringsprocess, logistik och samverkan med facken. Utöka till exempel Kammarkollegiets redan befintliga uppdrag att även omfatta detta stöd.
3. Extra pengar måste till för att ge myndigheten goda ekonomiska förutsättningar för att klara av de extra omkostnader en flytt innebär såsom dubbla hyror, rekryteringskostnader och extra administrativt arbete som flytten genererar. Det är inte rimligt att myndigheterna ska klara en omlokalisering utan extra anslag eller tillskjutna medel.
4. Säkerställ att statligt anställda får goda villkor i samband med flytten och inte tvingas säga upp sig själva med risk för avstängning från a-kassa och andra ekonomiska svårigheter. Den anställde kan då vara mer benägen att stanna kvar under övergångsperiod för att säkra att verksamheten och myndighetsuppdraget kan fullföljas utan produktionsbortfall.
5. Bygg ut statsförvaltningen. Sverige växer och behöver fler som ger god service i hela landet till medborgarna på ett kvalificerat och rättssäkert sätt.
6. Ta fram en långsiktig lokaliseringsstrategi anpassad till de större regional-, förvaltnings-, arbetsmarknads-, och utbildningspolitiska sammanhangen.

Det är viktigt att alla medborgare i Sverige får god och snabb service och att det sker på ett rättssäkert sätt. Att flytta på myndigheter på det sätt regeringen gör minskar myndigheternas möjlighet att utföra sitt uppdrag till medborgarna och äventyrar rättssäkerheten. Vi uppmanar regeringen att göra om och göra rätt.

Britta Lejon
Ordförande Fackförbundet ST

Mer från samma skribent