fbpx
18 november, 2020 | Björn Hallberg | Chefskap

Distansarbete kräver en evolution av ledarskapet

Människor gillar att arbeta på distans, och mycket talar för att det kommer bli ett vanligt inslag även när vi kommer ut på andra sidan av pandemin. Evolutionen av arbetslivet skapar möjligheter, men den ger också upphov till utmaningar - inte minst för våra chefer.

I rapporten ”Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?” har vi inte bara kommit fram till att våra medlemmar överlag tycker att distansarbete fungerar bra. Vi har också konstaterat att våra chefsmedlemmar känner likadant. Men, liksom alla andra har de också upplevt nackdelar. En nackdel som särskilt framhålls har att göra med den sociala aspekten av chefsuppdraget.

Svårt att utöva det nära och coachande ledarskapet på dis­tans. Svårt att se alla medarbetare, svårt att fånga upp signaler om medarbetarnas måen­de på distans.

Många beskriver att det fungerar rent operativt att arbetsleda på distans, men att det är svårt att vara chef fullt ut på grund av frånvaron av det mänskliga mötet. Statskontoret sätter i sin rapport Myndigheternas arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaro (2017:14) fingret på hur viktigt ett närvarande ledarskap är i arbetet för att förebygga och minska sjukfrånvaro. Att arbetsleda på distans innebär per definition att det blir svårare att vara närvarande, det är inte lätt att upprätthålla samma mellanmänskliga förhållande genom skärmen. Det är problematiskt att den aspekten av ledarskapet drabbas, eftersom den är viktig för hela arbetsplatsens funktionssätt. Att komma runt detta är en utmaning vi behöver ta oss an för att distansarbetet ska fungera på sikt.

 

Distansarbete är och kommer förbli efterfrågat

För det är faktiskt så att många uppskattar distansarbete och vill ha mer av den varan framöver. Då måste vi anpassa och förbättra våra arbetssätt för att göra detta möjligt. Det finns visserligen saker som talar emot en utveckling mot mer distansarbete. Exempelvis visar en undersökning från The Remote Lab  att arbetsgivarna inte vill att personalen ska vara borta från kontoret i framtiden. Redan innan corona var det inte ovanligt att arbetsgivare motsatte sig distansarbete. Min fasta övertygelse är dock att de arbetsgivare som i framtiden säger blankt nej till distansarbete också kommer få många blanka nej från kandidater som erbjuds en tjänst med sådana villkor.

 

Därför behöver ledarskapet anpassas och utvecklas

Så, vad behöver göras? Redan i Temperaturmätaren 2018 tryckte vi på att chefer måste få vara just chefer. De måste finnas utrymme i deras uppdrag för att utöva ledarskap. Många upplever däremot att andra arbetsuppgifter tar för mycket tid, och det är något som ges uttryck för även i vår nya undersökning. Givet den situation som nu uppstått är det än viktigare att cheferna ges rätt förutsättningar.

Mer tid är en viktig komponent, men det är inte hela lösningen. Att arbeta på distans är nytt för de flesta, och vad som behöver och inte behöver skruvas på är outforskad terräng. Därför behöver vi gemensamt, arbetsgivare och arbetstagare, chefer och medarbetare, analysera vilka behov som har uppstått och vilka förutsättningar som måste komma till. Kompetensutveckling för chefer om hur en arbetsleder på distans är ett exempel på en åtgärd. Kompetensutveckling för medarbetare, om hur en bäst arbetar på distans är en annan. På längre sikt behöver förstås även kunskapen som utgör grunden för kompetensutvecklingen utvecklas. Som sagt, distansarbete i stor skala är outforskad terräng.

Vissa bitar kommer säkert falla på plats i takt med att chefer och medarbetare blir mer vana vid distansarbete. Vissa svårigheter som upplevs idag kommer bli mindre aktuella när det – post-corona – går att dela arbetstiden mellan kontoret och hemmakontoret. Men allt kommer inte att lösa sig av sig självt.

 

Vi äger frågan tillsammans

För att distansarbete ska fungera på sikt behöver vi anpassa våra arbetssätt och organisationer utifrån de nya förutsättningarna. Det kommer kräva att såväl tid som resurser investeras i förändringsprocessen. En framgångsfaktor är att vi vågar tänka i nya banor – en ny verklighet kräver nya lösningar. En annan framgångsfaktor är att vi måste komma ihåg att det inte är ”någon annans” ansvar att komma med lösningarna. Vad gäller den specifika utmaning som våra chefer står inför är inte det en fråga som de kan eller ska lösa helt på egen hand. Vi behöver ta oss an den gemensamt, eftersom den berör oss alla. Så, låt oss börja.

Mer från samma skribent

2021-12-17 | Björn Hallberg | Öppenhet

Nu träder den nya visselblåsarlagen i kraft, genom vilken EU:s visselblåsardirektiv implementeras i svensk lag. Den ersätter en befintlig lag från 2016, som syftar till att skydda arbetstagare – på hela arbetsmarknaden – som slår larm om...

2021-10-07 | Björn Hallberg | Statsförvaltning

Pandemin har mestadels medfört elände, men vissa positiva bieffekter har också skymtats. Till exempel en påskyndad digitalisering och utökade möjligheter till distansarbete. De statliga arbetsgivarna har också dragit vissa fördelar. Exempelvis har allt...

2020-12-08 | Björn Hallberg | Flyktingpolitik

I början av hösten presenterade Migrationskommittén betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik. Oenigheten var stor redan då, och den blev knappast mindre när förslagen skickades ut på remiss.  Eller häromdagen när ett kompletterande förslag...