Idag påbörjas blocköverskridande samtal om förslaget till ny regionindelning, där nuvarande 21 län ska bli till sex storregioner. Utredningens ambition har varit att skapa så befolkningsmässigt jämstarka regioner som möjligt och utifrån det har kartan radikalt ritats om.  Att den nuvarande länsindelningen spelat ut sin roll pekar ST, likt flera remissinstanser på. Vi ställer oss positiva till att man tar ett ordentligt tag kring frågan om länsindelning utifrån perspektivet att skapa mer jämlikhet mellan olika delar av landet och främja en ökad regional utveckling. Tyvärr verkar sjukvårdens perspektiv varit det styrande och vi saknar en tydlig vision kring statlig styrning och myndigheternas roll.

Debatten kring förslaget har i stora delar riktat in sig på just den geografiska förändringen. Men en kanske än viktigare fråga gäller vilket inflytande regering och riksdag i framtiden vill ha i frågor som rör regional tillväxt och förvaltning. Här pekar förslaget på en tydligare roll för länsstyrelserna vilket vi på ST välkomnar. Det är bra och välbehövligt att ta tillvara länsstyrelsernas kunskap om lokala förhållanden och deras förutsättningar att driva på för en jämlik och hållbar utveckling i alla Sveriges regioner.

Det ska bli intressant att se hur förhandlingarna mellan regeringen och oppositionspartierna utvecklar sig. Både Liberalerna och Kristdemokraterna har kritiserat de nya storregionerna för att skapa fler problem man löser. Även vi på ST ser många frågetecken med utredningens förslag. Bland annat en risk för ökad regionalisering där statens möjlighet att driva på utveckling och tillväxt undermineras.

Vår förhoppning är att man i slutbetänkandet 2017 tar ett större tag om statens roll i den regionala utvecklingen och hur man bäst riggar förvaltningen för att hantera de politiska utmaningar vi står inför i både tillväxtregioner och glesbygd.

Läs hela STs remissvar här