Sedan den 1 maj gäller en ny regel för omvandling till tillsvidareanställning. För allmän visstidsanställning tas begränsningen om fem år bort om arbetstagaren har haft sammanhängande tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare. Anställningarna anses vara sammanhängande om det inte gått mer än sex månader mellan de olika anställningarna och anställningarna har tidsbegränsats med stöd av anställningsskyddslagen. De två gamla formerna för omvandling av vikariat och allmän visstidsanställning till tillsvidareanställning behålls som tidigare, efter två år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Detta är en regelförändring som föranletts av att EU-kommissionen ansett att de tidigare svenska reglerna inte levt upp till det minimiskydd som ges i det s.k. visstidsdirektivet. Denna lagändring har tillkommit genom ett effektfullt påverkans arbete av TCO, mer om detta finns här.

Från fackligt håll hade vi gärna sett ett bättre skydd för anställda som år efter år går på olika tidsbegränsade anställningar, exempelvis att en anställd efter tre års anställning (oavsett om man varit vikarie eller allmän visstidare) fått en tillsvidareanställning.

Jag hyser stora farhågor att denna lagändring bara kommer att bli ett tomt slag i luften för alla som är tidsbegränsat anställda inom staten. Regeringen har medvetet valt att inte ta hänsyn till den särreglering som finns för statligt anställda i anställningsförordningen. Enligt anställningsförordningen kan den statliga arbetsgivaren, utan att ange något skäl, anställa tidsbegränsat för ”enstaka, kortvariga perioder”. Inte heller har regeringen velat ta hänsyn till de särskilda förhållanden som finns inom universitet och högskolor där det finns en omfattande särreglering i högskoleförordningen.

Den sammanhängande anställningstiden som krävs avbryts om en anställning ingås med stöd av någon förordning, oavsett om man varit anställd sammanhängande hos samma statliga arbetsgivare. Därmed är det tillåtet för den statliga arbetsgivaren att kringgå den nya lagregeln genom att till fullo utnyttja en otidsenlig statlig reglering. Vi kan alltid hoppas att staten inte vill vara en sämre och mer oschysst arbetsgivare än sina privata kollegor i denna del. ST fortsätter att bevaka frågan och, om våra medlemmarna vill, lyfta frågan i årets avtalsrörelse.