I juni i år kom regionutredningen med sitt delbetänkande i vilket man föreslår en hopslagning av nuvarande 21 län till sex storregioner. Förra veckan avslutades remissrundan men det har kokat runt om i landet sedan förslaget släpptes. Jämtland vill inte ingå i Norrlands storregion – som omfattar halva Sveriges yta, Uppsala vill tillhöra Stockholmsregionen, Halland vill inte uppgå i Västra Götaland. Utredningens ambition har varit att skapa så befolkningsmässigt jämstarka regioner som möjligt och utifrån det har kartan radikalt ritats om och många lokala identiteter fått stå tillbaka.

Frågan är nu om förslaget alls kan bli verklighet. Moderaterna har hela tiden motsatt sig den nya indelningen och igår sa Liberalerna att inte heller de stöttar förslaget. Civilminister Ardalan Shekarabi som har frågan på sitt bord menar dock att de flesta remissinstanser varit positiva och många aktörer är eniga om att något behöver göras.

Att den nuvarande länsindelningen spelat ut sin roll pekar även ST på i sitt remissvar som ställer sig positivt till att man tar ett ordentligt tag kring frågan om länsindelning utifrån perspektivet att skapa mer jämlikhet mellan olika delar av landet och främja en ökad regional utveckling.

Debatten kring förslaget har i stora delar riktat in sig på just den geografiska förändringen. Men en kanske än viktigare fråga gäller vilket inflytande regering och riksdag i framtiden vill ha i frågor som rör regional tillväxt och förvaltning. Här pekar förslaget på en tydligare roll för länsstyrelserna vilket vi på ST välkomnar. Det är bra och välbehövligt att  ta tillvara länsstyrelsernas kunskap om lokala förhållanden och med ett tydligare mandat kan de stärka statens roll i den regionala utvecklingen.

ST pekar i sitt remissvar också på att det är viktigt att det finns statlig närvaro i hela landet. Utifrån det perspektivet anser vi att förslaget inte tillräckligt utrett de statliga myndigheternas roll och hur en god samordning ser ut utifrån ett medborgarperspektiv. En idé från vår sida är att titta på möjligheten att samlokalisera statliga myndigheter med mycket kontakt med medborgarna och samma regionala indelning i ett slags Statens hus.

Fortsättning lär följa och vår förhoppning är att slutbetänkandet 2017 tar ett större tag om statens roll i den regionala utvecklingen och hur man bäst riggar förvaltningen för att hantera de politiska utmaningar vi står inför i både tillväxtregioner och glesbygd.

Läs hela STs remissvar här.